Föreningen Gamla Lund har tagit del av ovanstående planförslag.

Det är anmärkningsvärt att planen inte omfattar hela kvarteret, eftersom utbyggnaden inom planområdet måste ses i sammanhang med hur kvarterets östra del, utanför planområdet, kommer att disponeras. Kvarterets helhetskomposition – som behandlades i arkitekttävlingen i början av 2018 – har avgörande betydelse också för utformningen av skolan inom planområdet. Det är också anmärkningsvärt att arkitekttävlingens idéer för kvarterets östra del överhuvudtaget inte nämns i planbeskrivningen. Tävlingsförslaget som detaljplanen bygger på, föreslår bostadsbebyggelse i kvarterets östra del, vilket innebär rivning av Svaneskolans matsal och av aulan, vilken är totalgestaltad av John Wipp som konstverket ”Spectacolore”. Alla tävlingsförslagen förutsätter rivning av aulan.

En närmre granskning av plangränsen visar att denna går genom aulans västra del. Detaljplanen redovisar en leveransgata inom aulans område, vilket förutsätter rivning av åtminstone en del av aulan. Eftersom detaljplanen faktiskt gör intrång på aulan, är det än mer anmärkningsvärt, att planen inte omfattar hela kvarteret och att det inte uttryckligen nämns att aulan, som till största delen ligger utanför planområdet, måste rivas. 

Samrådshandlingen beskriver John Wipps konstverk som värdefullt men diskuterar inte dess bevarande. Föreningen Gamla Lund ser det som ytterst angeläget att aulan bevaras och får ingå i den nya skolanläggningen, antingen på befintlig plats eller inbyggd i det nya byggnadskomplexet, men detta torde kräva en planjustering och helst en utvidgning av planområdet till hela kvarteret. 

John Wipp (1927-2005) var en av Sveriges främsta monumentalkonstnärer med över femtio offentliga verk från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Han var under åren 1968-1971 professor i måleri och föreståndare för monumentalskolan vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och åren 1971-1978 universitetslektor i formlära vid LTH:s arkitektskola i Lund. Han har utfört utsmyckningsuppdrag över hela landet på beställning såväl av Statens konstråd som av kommuner och landsting och privata uppdragsgivare. Som hans huvudverk räknas totalgestaltningen i början av 1970-talet av Svaneskolans aula, som på uppdrag av Lunds skolstyrelse och konstnämnd utfördes i samarbete med arkitekten Fritz Österlin vid Hans Westmans arkitektkontor. John Wipps Spectacolore är inte en konventionell ”utsmyckning” utan en konstnärlig gestaltning av ett helt rum, ett pionjärverk i modern svensk konsthistoria flera år före de omtalade ”grottrummen” i Stockholms tunnelbana. Även armaturen och stolarna utformades i enlighet med konstnärens intentioner som delar av helheten, vilken kan ses som en poetisk-konstnärlig allegori över de fyra elementen. Detta var en helt unik och imponerande satsning av Lunds kommun för snart femtio år sedan, och aulan har i många år även använts även som teater. 

Spectacolore bör på grund av sitt stora unikvärde och sin höga konstnärliga kvalitetet få skydd enligt kulturmiljölagen. Som en jämförelse kan nämnas att Kiruna kommun planerar att flytta John Wipps 70 kvm stora väggmosaik Djungelinteriör från 1958 i Kirunas simhall till ett nytt badhus i samband med byggandet av ett nytt centrum öster om staden, eftersom  stadens gamla centrum kommer att rivas på grund av malmbrytningen. Det vore ytterst märkligt om man i Wipps egen hemstad skulle förstöra hans främsta konstnärliga verk, när man samtidigt i gruvstaden i nordligaste Sverige planerar att för stora kostnader flytta ett annat dyrbart monumentalverk av Wipp.   

Föreningen Gamla Lund yrkar sammanfattningsvis bestämt på att Svaneskolans aula med John Wipps Spectacolore bevaras i sin helhet och att den vinnande arkitektfirman får i uppdrag att omarbeta sin ritningar så att det unika konstverket integreras i den planerade nya gymnasieskolan.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson i samarbete med Jan Torsten Ahlstrand.