Om föreningen

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Intresset för föreningen var stort redan från början. Det första året blev tvåhundrafemtio lundabor medlemmar i Gamla Lund och i dag har föreningen drygt 1 900 medlemmar. Många fortsätter sitt medlemskap även när de lämnat staden.

Sedan 1919 utger Gamla Lund en årsbok som ingår i medlemskapet. Föreningen utger också medlemstidningen Gamla Lund-Nytt som utkommer med minst fyra nummer per år. Intressanta föreläsningar och studiebesök ingår i det fylliga program som erbjuds medlemmarna.

Gamla Lund hjälper till att hålla stadens historiska arv levande och är också en viktig röst i debatten om Lund idag och i framtiden.

Vill du också bli medlem? Läs mer här.

Styrelse

Ordförande: Anna Svenson
Vice Ordförande: Bo Larsson
Sekreterare: Karl G jönsson
Skattmästare: Sten Humble
Ledamöter:
Anna Wahlöö
Rie Hägerdal
Monika Lennartsson
Lars Edgren
Petter Lönegård
Kommunens representant:
Sven Thore Holm
Kommunens Suppleant:
Sven Ingmar Andersson

Hedersledamöter
Tidigare styrelser med personregister
Tidigare ordföranden, sekreterare m fl

Kansliet

Kansli föreståndare och ekonomi –  Amelie Andersson
Post- och besöksadress: Föreningen Gamla Lund, Kattesund 6A  222 23 Lund (ingång bredvid restaurang Gattostretto)
Telefon: 046-12 12 65
E-post: kansliet@gamlalund.se
Hemsida: www.gamlalund.se
Öppettider: Måndag tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00 – 14.00 och Torsdagar kl. 12.00 – 16.00

Bankgiro: 325-1675
Swish: 123-422 78 07
Bankgiro Jubileumsfonden Gamla Lund: 5038-4775

Styrelsen sammanträder följande dagar våren 2024:
23 januari kl. 17.00, 12 mars kl. 17.00, 9 april och 28 maj kl. 17.00
Vänligen notera att kansliet håller stängt dessa dagar.

Stadgar

§ 1 Firma och säte

Föreningen driver sin verksamhet under firma Gamla Lund, ideell förening, och har sitt säte i Lunds kommun. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.


§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att verka för bevarandet och utvecklandet av Lunds historiska minnen.

Genom bokutgivning och medlemstidning samt genom programverksamhet skall föreningen förmedla och öka kännedomen om Lunds historia. Kvaliteten på böckerna skall vara god och framställningen såväl saklig som lättillgänglig. Målsättningen skall vara att varje bok återspeglar en del av Lunds historia.

Föreningen har vidare till ändamål att engagera sig i och att vara remissinstans i frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön, så att det gamla och nya Lund kan utvecklas i harmoni.


§ 3 Medlemskap / medlemsavgift

Medlemskap i föreningen är öppet för alla. Medlemmarna erlägger en årsavgift, som fastställes vid ordinarie föreningsstämma. Föreningen kan efter förslag av styrelsen till hedersledamot kalla person, som särskilt främjat dess ändamål. Hedersledamot betalar ingen årsavgift. Medlemmar med medlemskap i minst 50 år är befriade från årsavgift och benämns ständiga ledamöter.


§ 4 Styrelsen

Föreningens löpande angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av elva ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie föreningsstämma väljer tio ledamöter på två år, så att fem av dem årligen kommer att avgå. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Föreningsstämman utser en suppleant på två år. Suppleanten kan omväljas. Lunds kommun utser en ledamot jämte suppleant.

Bland styrelsens ledamöter väljer föreningsstämman för ett år föreningens ordförande vilken jämväl är styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Kallelse jämte erforderligt beslutsunderlag skall vara utsänt till styrelsen senast en vecka före mötet.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av minst sex närvarande styrelseledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.


§ 5 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning väljer föreningsstämman för ett år minst två revisorer och minst en revisorssuppleant.

Revisorerna skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning, föreningsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen, besluta om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt om styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet gentemot föreningen.


§ 6 Valberedning

I föreningen skall finnas en valberedning bestående av tre ledamöter med uppgift att framlägga förslag till val av styrelse, ordförande i föreningen vilken jämväl är styrelsens ordförande samt en revisor och en revisorssuppleant. Valberedningen utses av föreningsstämman för en tid av ett år.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.


§ 8 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen i april månad. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorn eller minst en tiondedel av medlemmarna.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom medlemstidningen eller skriftligen senast tre veckor före mötet. Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma om det begärs skriftligen hos styrelsen senast en månad före föreningsstämman. Varje fullbetalande medlem äger en röst vid föreningsstämman. Röstning kan ej ske medelst fullmakt.

Beslut fattas, utom såvitt avser ärende som anges i § 11, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträdes av mötesordföranden. Vid val sker avgörandet vid lika röstetal genom lottning. Omröstning sker öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar om någon röstberättigad så begär.


§ 9 Dagordning vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Föreningsstämmans behöriga sammankallande
 2. Val av ordförande för föreningsstämman
 3. Val av sekreterare för föreningsstämman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av fem styrelseledamöter för närmaste tvåårsperiod, så att totala antalet styrelseledamöter valda av föreningsstämman uppgår till tio och vartannat år val av styrelsesuppleant för två år
 12. Val av ordförande i föreningen jämväl styrelsens ordförande
 13. Val av minst två revisorer och minst en revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av årsavgift
 16. Övriga frågor

§ 10 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske genom likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara ordinarie.

Minst två månader måste förflyta mellan föreningsstämmor i denna fråga. I kallelse till stämma skall särskilt angivas att fråga om stadgeändring skall förekomma.


§ 11 Upplösande av föreningen

Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara ordinarie. För beslut om upplösande erfordras att vid det sist hållna mötet minst två tredjedelar av de närvarande därtill ger sitt bifall. Minst två månader måste förflyta mellan föreningsstämmor i denna fråga.

I kallelse till stämma skall särskilt angivas att fråga om upplösande av föreningen skall förekomma. Vid föreningens upplösande skall dess eventuella tillgångar överföras till organisation med likartat ändamål.


Tidigare reviderade stadgar antagna den 24 maj 1966. Ändrade den 4 april 1968, den 17 april 1991, den 19 april 2005, och den 16 september 2013.