Yttrande Föreningen Gamla Lund

Planens syfte, att bygga skola (Lund International School) och förskola i centrala Brunnshög är vällovligt. På platsen låg tidigare Östra Torns skola, uppförd 1873 och nedlagd 1949. I byggnaden inrymdes på 1950- och 1960-talen värdshuset och nöjeslokalen La Strada, och sedan ett vandrarhem. Skolan bestod av flera byggnader av stort bevarandevärde, men förstördes olyckligtvis vid en brand 2015. Föreningen Gamla Lund har förståelse för att det inte var praktiskt möjligt att restaurera eller återuppföra byggnaderna. Att uppföra nya skolbyggnader på platsen, och på ett sätt som bevarar stora delar av befintliga grönytor och träd är ett sätt att föra platsens kulturarv vidare. Nybebyggelsen föreslås som tre sammansatta en- och trevåningslängor i vinkel, till större delen med asymmetriska sadeltak. Fasadmaterial anges inte i planen, men illustrationsskisserna antyder rött tegel, liksom i den tidigare La Stradabyggnaden. Två mot varandra vinkelräta längor har samma riktningar som de tidigare skolbyggnaderna. Bebyggelsen placeras delvis utanför den gamla skoltomten, på befintlig åkermark, men påverkar inte nämnvärt det öppna kulturlandskapet. Som helhet finner Föreningen Gamla Lund planförslaget vällyckat, och ser gärna sadeltak och fasader i rött tegel. Om möjligt vore det en fördel med uppdelning på mindre byggnadskroppar, även om dessa är sammanbyggda.

Föreningen Gamla Lund vill dock anföra följande: Ett kort avsnitt av den gamla Getingevägen skär igenom planområdets sydvästra del. På plankartan ges den gamla vägytan ingen egen bestämmelse, men på illustrationskartan visas den som ”Gammal betongväg”. Eftersom den historiska Getingevägen representerar ett månghundraårigt kulturarv som transportaxel och därtill är ett minne av den första utbyggnaden av moderna landsvägar i Sverige (under en period riksväg 4), ser vi ett stort värde i att i någon form bevara vägsträckan liksom dess visuella sammanhang med fortsättningen mot sydväst, som också bör bevaras, fram till Innovationsvägen. I samband med anläggandet av Norra Ringen försvann 1 km av den historiska landsvägen.

För Gamla Lunds styrelse,

Anna Svenson, ordf.
Bo Larsson, vice ordf.

2022-11-02