Föreningen Gamla Lund har tagit del av detaljplaneförslaget för Science Center i Brunnshög, mellan ESS och Max-IV.

Ett vetenskapligt besökscentrum, Science Center, och kontor föreslås nära spårvägshållplatsen ESS, och i till dessa anläggs en mindre park, som ingår i ett sammanhängande grönstråk. Besökscentrumet föreslås som en rektangulär byggnadskropp med en inre cirkulär grön gård, som kan nås utifrån genom en öppen portal. Byggnaden med angränsande park är tänkt som ett centrum för Science Village och har även nära koppling till den historiska miljön kring Odarslövs mölla, som liksom tillhörande gård kommer att bevaras.

Föreningen Gamla Lund har inget att invända emot förslaget, och ser det som ett bidrag till att skapa en attraktiv stadsmiljö i området, vilket också bidrar till att ge Odarslövs mölla med kringområde en ökad uppmärksamhet som kulturarv. Det är av betydelse, att möllan – utanför planområdet – även i framtiden ges direkt visuellt sammanhang med det öppna landskapet på andra sidan Odarslövsvägen.

Jämfört med illustrationslanen i Ramprogrammet för Science Village 2013 har parken och kvartersindelningen kring Science Center reviderats, vilket gett utformningen av besökscentrumet nya möjligheter. Revideringen inom själva detaljplaneområdet ger möjlighet till en god stadsmiljö.

Detaljplaneförslaget och kartan ”Sociala stråk” antyder också revideringar utanför själva planområdet, där den ganska regelbundna kvartersstrukturen i Ramprogrammet ersatts med mer oregelbundna, friliggande byggnadskroppar och kvarteret närmast öster om besökscentrumet ersatts med ett parkeringshus. Sydost om besökscentrumet ersätts ett kvarter av en rutmarkerad yta benämnd Space. Sammantaget antyder detta mindre bearbetad stadsstruktur med mer upplösta stadsrum. Risken finns att stadsdelen mer får karaktär av traditionellt verksamhetsområde, där de enskilda byggnadernas arkitektur blir helt avgörande för helhetsintrycket. Det vore av värde i detaljplaneprogrammet med ett besked om mycket som lagts fast kring hur hela stadsdelen tänkes utbyggd på sikt –jämfört med ramprogrammets illustrationer.

Beträffande själva detaljplaneområdet har Föreningen Gamlas Lund inget att erinra.

För Gamla Lunds styrelse,

Erik Larsson, ordf.

2021-04-06.

Illustrationskarta, detaljplaneförslag.

Illustration i planprogram 2013.

Fördjupad översiktsplan för Brunnshög.

”Sociala stråk” – illustration i planbeskrivningen.