Yttrande Föreningen Gamla Lund

 

Planens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad på gårdssidan av Magle konserthus, f.d. Frälsningsarméns byggnad, på Magle Stora Kyrkogata 4. Utrymmet skall användas för musik, konsert och evenemang. Tillbyggnaden skall göras på gårdens sydsida, mot Lunds Stadsteaters brandvägg. Den öppna gården bevaras, men minskad, och avgränsas i söder av nybyggnaden i stället för av brandväggen. Dessutom blir den befintliga flygeln mot tomtgränsen i väster planenlig. Den ligger på mark som enligt nuvarande plan delvis inte får bebyggas. Gatufasaden påverkas inte, och gatubyggnaden får rivningsförbud (r1) och skyddsbestämmelser (k1). Planen underlättar en positiv utveckling av Magle konserthus. Tillbyggnaden bör göras varsam, så att den vad gäller volym, materialval och färgsättning anpassas till befintliga byggnader.

 

Föreningen Gamla Lund ser positivt på planförslaget och har inget att erinra.

 

För Gamla Lunds styrelse,

 

Anna Svenson, ordf.

Bo Larsson, vice ordf.

 

2022-11-02