Föreningen Gamla Lund ser positivt på utbyggnad med en varierad kvarters- och bebyggelsestruktur i kv. Smörkärnan, som en del av den förnyade stadsdelen Västerbro. Det är värdefullt att Kobjersbebyggelsen även i fortsättningen avgränsas av ett parkstråk, i detta avsnitt benämnt Slåtterparken, och att östra delen av utbyggnadsområdet öppnar sig mot detta parkstråk.

Funktionsblandningen med studentbostäder, andra bostäder, publika lokaler i bottenvåningen, förskola samt ”mobilitetshus” med radhus överst, och uppdelningen på många fastigheter, benämnda ”lotter”, kan bidra till att ge en levande stadsmiljö. ”Mobilitetshuset” är ett alternativ till ett konventionellt parkeringshus och bidrar till att minska bilarnas påverkan av stadsmiljön.

Det finns ingen kulturhistoriskt bevaringsvärd inom området. Det kan ifrågasättas om det är ekologiskt och ekonomiskt hållbart att riva mindre än 40 år gamla kontorsbyggnader, men arkitektoniskt och kulturhistoriskt har de inget större värde. Det är bra att de tre ekarna i planområdets sydvästra del bevaras. Flera träd längs Kobjersvägen hade kunnat bevaras, om bebyggelsegränsen sköts något mot öster. En ny allé föreslås i ett något västligare läge. Föreningen Gamla Lund ser gärna att det undersöks om ett bevarande och förstärkande av den befintliga allén kan förena med en något förskjuten ny byggnadsstruktur, men detta är ingen avgörande fråga.

Det sydvästra bebyggelsekvarteret får en mestadels skuggig gård. Om en reviderad bebyggelsestruktur kan förbättra solförhållandena är det en fördel, men detta är ingen bevarandefråga.

Med ovanstående kommentarer har Föreningen Gamla Lund inget att erinra mot planförslaget.

För föreningen Gamla Lund,

Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-12-21