I översiktsplanen för Lunds kommun 2018 skrevs: ”Övergripande inriktning för Veberöd har varit att igen på sikt bli en stationsort.” Vidare står det: ”På sikt utvecklas Simrishamnsbanan, ett prioriterat kollektivstråk för tåg/superbuss med station mitt i samhället och högklassig kollektivtrafik mot både Lund och Malmö/Köpenhamn.” Den gamla järnvägssträckningen genom samhället bibehålls, medan zoner för ev. justerade sträckningar väster och öster om samhället visas. Vidare framhålls att det kulturhistoriska arvet, närheten till natur och ett aktivt föreningsliv är utmärkande kvaliteter som är viktiga att förvalta eftersom de bidrar till ortens karaktär.

Den nu föreslagna fördjupade översiktsplanen vill bl. a. satsa på en centrumförnyelse med mer attraktiva gatumiljöer som främjar det lokala utbudet av service och handel och ett breddat bostadsutbud med fler flerbostadshus och radhus och en tätare bebyggelsestruktur. Samtidigt prioriteras kopplingar till det omgivande landskapet. Jämfört med översiktsplanen från 2018 har utbyggnadsområdena minskats. Vid Dörrödsvägen visas ett möjligt naturreservat, där tidigare en utbyggnad föreslagits. Norr om väg 11 har bara ett möjligt verksamhetsområde efter 2040 bibehållits. Å andra sidan har en utökad funktionsblandad bebyggelse föreslagits kring det tidigare järnvägsområdet. Centrumområdet markeras på plankartan, med texten ”Befintligt centrum stärks och förtätas med bostäder, service, kontor och mötesplatser.” Vad gäller grönstruktur och kopplingen till det omgivande landskapet har planförslaget stora kvaliteter. Planen har intressanta förslag vad gäller hållbar energi- och vattenhantering, även om illustrationerna visar en annan typ av arkitektur än vad som torde bli aktuell i Veberöd. Det är värdefullt att skapa ett grönt stråk längs Veberödsbäcken. Så långt innebär planförslaget en förbättring, jämfört med planen från 2018.

Problematiskt är däremot att en utgångspunkt för den fördjupade översiktsplanen är byggnadsnämndens beslut 12 december 2019 att Simrishamnsbanan som järnväg skall utgå ur planeringen och ersättas med planering för ett Superbussalternativ med eldrivna fordon. Föreningen Gamla Lund ser det som kortsiktigt att för framtiden eliminera möjligheten till återupptagen järnvägstrafik. En sådan har också ett kulturhistoriskt värde som anknyter till traditionen som stationssamhälle (jfr. skrivningen i översiktsplanen 2018). Det är därför önskvärt att bibehålla ett spårreservat, helst i den gamla sträckningen. Det krävs dock en utredning av vilket utrymme järnvägen kommer att kräva (med mötesspår vid stationen) och minimumsavstånd mellan järnväg och bebyggelse. (Vid Tegelbruksgatan och Ugnsgatan var avståndet järnväg – bebyggelse litet.) Innan sådan utredning gjorts bör det tidigare spårområdet frihållas från bebyggelse. Om en samlad bedömning skulle resultera i att det är olämpligt att behålla det gamla järnvägsläget, kan ett alternativt läge längs väg 11 undersökas. Detta skulle kräva att de föreslagna verksamhetsområden söder om vägen görs mindre.

Principerna för centrumområdets utveckling är positiva, men det saknas konkreta illustrationsskisser, liknande dem som gjorts för Genarps centrum. Som referensbilder visas gatumiljöer från större orter med bebyggelse i en annan skala än vad som torde bli aktuellt i Veberöd. Kartskissen är i hög grad konceptuell, men borde kompletteras med veberödsanpassade referensbilder och enkla skissförslag. Förslaget framstår som abstrakt och svårt att ta ställning till. I kommunens bevaringsprogram finns en detaljerad karta över kulturmiljöer i Veberöd. Av kartan framgår tydligt vilka byggnader och miljöer som har bevaringsvärde, och var det finns möjligheter till nybebyggelse som inte kommer i konflikt med befintliga kulturvärden. Det är en allvarlig brist att denna karta inte visas i förslaget till fördjupad översiktsplan och inte får ge mer konkreta ramar för centrumområdets utveckling. Detsamma gäller för utvecklingen av den historiska byn och för stationssamhället.

Föreningen Gamla Lund föreslår därför följande justeringar av planförslaget:

  • Möjligheten till en framtida återuppbyggnad Simrishamnsbanan genom Veberöd måste bibehållas, i första hand i det gamla spårläget.
  • En utredning om sträckning av den återuppbyggda järnvägen måste göras, där det gamla spårläget allsidigt jämförs med ett ev. nytt läge längs väg 11. Ingen bebyggelse får ske på mark som kan bli aktuell för en framtida järnväg.
  • Kommunens karta från bevaringsprogrammet över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer måste ingå i den fördjupade översiktsplanen, helst kompletterade av fotografier.
  • Enkla illustrationsskisser bör bifogas, där det framgår hur nybebyggelse tänkes förhålla sig till äldre bebyggelse och kulturhistoriska värden.

För Gamla Lunds styrelse

Erik Larsson, ordf.

Bo Larsson, bevarandegruppen.

7 maj 2021

Kommunens kulturmiljöprogram för Veberöd. För att se kartan i fullstorlek klicka HÄR.

Exempel på illustrationsskiss för centrala Veberöds utveckling – en illustrationsskiss av denna typ kunde gärna ingå i planen, liksom i planen för Genarps centrum.