Föreningen Gamla Lund ställde sig i huvudsak positiv till samrådsförslaget till fördjupad över-siktsplan för Veberöd. Däremot såg föreningen det kortsiktigt att låta möjligheterna till en fram-tida återuppbyggnad av Simrishamnsbanan utgå ur planeringen. Järnvägen har också ett kulturhi-storiskt värde som anknyter till traditionen som stationssamhälle (jfr. skrivningen i översiktsplanen 2018). Översiktsplanen bör innehålla ett spårreservat, där den gamla sträckningen kan jämföras med en ny sträckning längs väg 11. Stadsbyggnadskontoret hänvisar i samrådsredogörelsen till sin kommentar till Länsstyrelsens yttrande. Länsstyrelsen skriver att Simrishamnsbanan är ett riksin-tresse, som liksom väg 11 av Trafikverket föreslås skall utgå. Länsstyrelsen skriver att om riksin-tresset för Simrishamnsbanan kvarstår efter Trafikverkets översyn av riksintressen kommer den fördjupade översiktsplanen att innebära påtaglig skada för riksintresset. Länsstyrelsen råder därför kommunen att avvakta med att anta planen tills Trafikverket tagit beslut om nya riksintressen. I avsnittet om frågor att hantera i kommande översiktsplanering skrivs: ”I fördjupningen utgår Sim-rishamnsbanan. Kommande översiktsplanearbete kommer att behandla en ny planerad dragning av Simrishamnsbanan i anslutning till väg 11 förbi Veberöd.” Det är en brist att ett reservat för en sådan järnvägsdragning inte har lagts in i granskningsförslaget.

Föreningen Gamla Lund kommenterade också att kommunens karta från bevaringsprogrammet över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer måste ingå i den fördjupade översiktspla-nen, helst kompletterade av fotografier. Bevaringsprogrammets karta har lagts in, men gjorts mycket liten och utan fastighetsgränser, vilket gör den svårare att läsa än ursprungskartan. Gamla Lund önskade också enkla illustrationsskisser, där det framgår hur nybebyggelse tänkes förhålla sig till äldre bebyggelse och kulturhistoriska värden. Sådana skisser har gjorts i form av flygperspektiv med nya förenklade byggnadsvolymer.

Föreningen Gamla Lund föreslår att ett preliminärt järnvägsreservat läggs in i översiktsplanen oavsett om Simrishamnsbanan kvarstår som riksintresse och att bevaringsprogrammet visas på men större och tydligare karta.

För Gamla Lunds styrelse

För Gamla Lunds styrelse

Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-12-21