Föreningen Gamla Lund har informerats om planerna på förnyelse av Dalby centrumanläggning. Ägaren, Lantmännen, önskar riva byggnaderna och ersätta dem med mer småstadsliknande bebyggelse med butiker såväl som bostäder.  Föreningen Gamla Lund har inget att invända mot detta, och ser inte något större bevarandevärde i byggnaderna. Däremot ser vi ett behov att göra en samlad bevarings- och förnyelseplan för de centrala, historiska delarna av Dalby. Allégatan kan omdanas till en inbjudande trädplanterad småstadsgata, som knyter samman en ny kvartersbebyggelse med miljön Kring Gästis, f.d. Tingshuset och f.d. Systembolaget och den gröna parken framför Gästis. Genomgående gångstråk kan fortsätta till kyrkan och Kungsgården. Det finns också möjlighet till viss kompletterande bebyggelse vid Malmövägen, Hällestadvägen och Lundavägen ett stycke förbi Sandbyvägen, utan att befintlig värdefull äldre bebyggelse påverkas. De historiska gatorna i centralas Dalby kan omformas till välkomnande vistelsemiljöer, där biltrafiken underordnas gång- och cykeltrafiken. Ett entrétorg vid korsningen Lundavägen/Sandbyvägen skulle kunna utformas som en port västerifrån till det småstadspräglade centrala Dalby.

Vi ser det önskvärt att arbeta fram ett planprogram för hela det centrala, historiska Dalby, innan detaljplaneringen av Lantmännens område börjar, på motsvarande sätt som gjorts i Veberöd och Genarp. Som ett minimum bör ett sådant planprogram omfatta området från Skolgatan i öster till Kungsgården i väster – markerat med mörkblått på bifogade flygbild, men vi ser gärna ett större planområde, markerat med rött på flygbilden. Med ljusblått är markerat kommunens aktuella planområde, vilket vi anser är alldeles för litet.

För Gamla Lunds styrelse,

Anna Svenson, ordf., Bo Larsson, bevarandegruppen, 2022-06-09.