Föreningen Gamla Lund kommer med intresse att följa den vidare planeringen av universitetssjukhuset, särskilt hur utbyggnaden förhåller sig till kulturarvet och befintliga stadsmiljöer. Vi kan inte ta ställning till funktionella, vetenskapliga och logistiska förhållanden in om sjukvården, men diskutera konsekvenser för stadsmiljön.

Fyra lägen har diskuterats:

Ett bibehållande av nuvarande läge innebär återanvändning av äldre byggnader samt förtätning med många nya byggnader. Sjukhuset integreras liksom idag i stadsmiljön, vilket har ett värde i sig. En stor utmaning blir att värna om befintliga byggnaders och miljöers kulturvärden.

  • Läget Medicon Village är mindre problematiskt från bevarandesynpunkt men kräver troligen omfattande nyanvändning av befintliga byggnader.
  • Läget Brunnshög har störst flexibilitet men innebär ingrepp i det öppna kulturlandskapet och ianspråktagande av mycket värdefull lantbruksjord.. Det kan nås via en förlängd spårväg, som senare skulle kunna förlängas till Södra Sandby.
  • Läget Smörlyckan innebär att befintligt idrottsområde och Viktoriahallen försvinner. Det innebär att nya områden till deras funktioner måste hittas. 

Ovan: Idéskiss till sjukhus i Smörlyckan, presenterad i Sydsvenskan. Den visade nya sträckningen av Getingevägen är inte förenlig med den föreslagna detaljplanen för Helgonagården 5 (bostäder). Idrottsplatserna i Smörlyckan försvinner, liksom Victoriastadion och teknologkårens lokal Lophtet. Det har redan beslutats att Ridhuset skall ersättas med en ny ridanläggning norr om Norra Fäladen. P-husen norr om Norra Ringen innebär att en kompletterande fortsättning av kvartersbebyggelsen, som är under uppförande öster därom, inte kan ske. En fråga är, var man kan hitta ersättningsmark för idrottsområdena som försvinner. Det bör ju inte vara så långt från Norra Fäladen, och en föreslagning förtätning där innebär också att grönytor försvinner. Se förslag nedan, presenterat i Sydsvenskan. 

Det är givet att alla planförslagen får inverkan på stadsmiljön och det byggda kulturarvet, och att Brunnshögsalternativet även påverkar landskapet kring staden. Gamla Lund följer gärna den vidare planeringen och kommer gärna successivt med synpunkter. 

För Gamla Lunds styrelse,

Anna Svenson, ordf., Bo Larsson, bevarandegruppen, 2022-06-09.