Föreningen Gamla Lund har informerats om planerna på ett Nationellt Center för Idrott
och Folkhälsa (NCIF) invid Klostergården. Några idéskisser till detta har ännu inte
offentliggjorts, men förslaget innebär ett avsteg från tidigare översiktsplanering (2018)
med preliminär fördjupning (2019) av Källbyområdet.
Föreningen Gamla Lund anser att en fördjupad planering av området bör invänta nästa
översiktsplan (2023), med en samlad överblick av idrotts- och grönområden i sydvästra
delen av Lund och även av bostadsbebyggelse i anslutning till Klostergårdens station.
Planeringen påverkas också av reningsverkets utveckling. Särskilt bör undersökas
möjligheterna att koppla NCIF till det befintliga idrottsområdet vid Arenan. Nybebyggelse
bör främst ske på redan hårdgjorda ytor.
Vi vill värna om de befintliga koloniområdenas och odlingslotternas fortsatta existens. De
har ett kulturhistoriskt värde som exempel på folkhemmets stadsplanering. De har ett
stort värde för lokalbefolkningen liksom den biologiska mångfalden, samtidigt som den
finns en omfattande efterfrågan på odlingslotter. Vi önskar också att skånelängan
Västanväg 14 bevaras. Det är den sista resten av Källby by. Vi vill också värna om de
befintliga alléerna i området.
I detta sammanhang vill Föreningen Gamla Lund också värna om stadens långsiktiga
bebyggelsegräns vid Höjeå och att det bördiga, öppna kulturlandskapet mellan Höjeå och
Hjärup förblir obebyggt. Föreningen efterfrågar ett plansamarbete mellan Lund,
Staffanstorp och Lomma kommuner kring långsiktigt bevarande av det öppna
jordbrukslandskapet söder, sydväst och väster om Lund.
För Gamla Lunds styrelse,
Anna Svenson, ordf., Bo Larsson, bevarandegruppen, 2022-05-31