Föreningen Gamla Lund har informerats om planerna på ett Nationellt Center för Idrott och Folkhälsa (NCIF) invid Klostergården. Några idéskisser till detta har ännu inte offentliggjorts, men förslaget innebär ett avsteg från tidigare översiktsplanering (2018) med preliminär fördjupning (2019) av Källbyområdet.

Föreningen Gamla Lund anser att en fördjupad planering av området bör invänta nästa översiktsplan (2023), med en samlad överblick av idrotts- och grönområden i sydvästra delen av Lund och även av bostadsbebyggelse i anslutning till Klostergårdens station. Planeringen påverkas också av reningsverkets utveckling. Särskilt bör undersökas möjligheterna att koppla NCIF till det befintliga idrottsområdet vid Arenan. Nybebyggelse bör främst ske på redan hårdgjorda ytor.

Vi vill värna om de befintliga koloniområdenas och odlingslotternas fortsatta existens. De har ett kulturhistoriskt värde som exempel på folkhemmets stadsplanering. De har ett stort värde för lokalbefolkningen liksom den biologiska mångfalden, samtidigt som den finns en omfattande efterfrågan på odlingslotter. Vi önskar också att skånelängan Västanväg 14 bevaras. Det är den sista resten av Källby by. Vi vill också värna om de befintliga alléerna i området.

I detta sammanhang vill Föreningen Gamla Lund också värna om stadens långsiktiga bebyggelsegräns vid Höjeå och att det bördiga, öppna kulturlandskapet mellan Höjeå och Hjärup förblir obebyggt. Föreningen efterfrågar ett plansamarbete mellan Lund, Staffanstorp och Lomma kommuner kring långsiktigt bevarande av det öppna jordbrukslandskapet söder, sydväst och väster om Lund.

För Gamla Lunds styrelse,

Anna Svenson, ordf., Bo Larsson, bevarandegruppen, 2022-05-31.