Föreningen Gamla Lund är, som nämnts i yttrandet till samrådsförslaget, som helhet positiv till planförslaget. Planen är väl anpassad till omgivande miljö, i övergångszonen mellan innerstad och ytterområden, och det är positivt att det finns bestämmelser för bevarande av karaktärsdrag och värden vid renovering av f. d. Petroleumlagrets byggnad från 1911, kontorsbyggnaden från 1915, garage- och lagerbyggnaden från 1924 och f. d. verkstadsbyggnaden från 1963. Det är också positivt att de tre första av dessa byggnader getts rivningsförbud (r), Föreningen Gamla Lund anser att även den av Bernt Nyberg ioch Karl Koistinen ritade f. d. verkstadsbyggnaden skall ha rivningsförbud.

I yttrandet till samrådsförslaget noterades att f. d. petroleumlagrets byggnad anges bokstaven q utan att denna finns med i teckenförklaringen. I samrådssvaret anges att plankartan korrigerats vad gäller denna byggnad. Vi kan inte se att detta har gjorts. På plankartan finns fortfarande ingen förklaring till symbolen q.

Sammantaget har Föreningen Gamla Lund inget att invända mot planen, utan ser den som förädling av denna del av Lund.

2019-04-15

För Gamla Lunds styrelse.
Bo Larsson och Bengt Aronsson.