Planförslaget är en vidareutveckling av kommunens tidigare planprogram, som föreslog en sorts storkvarter med byggnader längs gatorna och öppen grön gård och parkterräng i mitten. Hardebergastråket går diagonalt, mitt genom kvarteret, genom det inre grönområdet. Det bearbetade planprogrammet följer delvis dessa principer, men inte helt konsekvent, då det föreslås byggnader, bl.a. ett 12-våningshus inne i kvarteret, i anslutning till Hardebergaspåret. Planförslaget är dock mycket välanpassat till befintlig miljö i och kring kvarteret.

En förtjänst i planförslaget är att det tar hänsyn till äldre byggnader i kvarteret, även om inga av byggnaderna markerats som bevaringsvärda i Bevaringsprogrammet. För verkstadsbyggnaden från 1963, ritad av Bernt Nyberg och Karl Koistinen, skrivs dock i bevaringsprogrammet: ”Byggnaden har en stark tidsprägel, och då utformningen har ägnats större om-sorg än normalt, anser bevaringskommittén att byggnaden bör uppmärksammas, trots att den här har lämnats omarkerad.”

Trots att de inte uppmärksammats speciellt i bevaringsprogrammet har planförslaget rivningsförbud (r) för tre byggnader, en kontorslänga från 1934, et kontorshus från 1915 och f. d. Petroleumlagrets byggnad från 1911. Föreningen Gamla Lund ser mycket positivt på detta, eftersom de tre byggnaderna dels är tidstypiska, dels vittnar om kvarterets tidigare användning och därmed ger en historisk förankring. Byggnaderna ges också beteckningen k, vilket innebär att det finns angivna karaktärsdrag och värden som skall tas tillvara vid renovering, underhåll m.m. av befintlig byggnad. Denna bestämmelse ges också för den ovan nämnda verkstadsbyggnaden, som dock inte fått rivningsförbud. Detta innebär en ändrad prioritering jämfört med bevaringsprogrammet, men k-bestämmelsen tyder indirekt på positiv syn på bevarande av verkstadsbyggnaden, även om planen tillåter att den ersätts av fyravåningsbebyggelse. Föreningen Gamla Lund skulle föredra ett rivningsförbud. För f.d. petroleumlagrets byggnad anges bokstaven q utan att denna finns med i teckenförklaringen. Detta bör åtgärdas.

Gamla Lund ser positivt även på principen om varierande nybebyggelse längs omgivande gator, bevarande av Hardebergaspåret som historiskt spår av den tidigare järnvägen och värdefulla träd och alléer. Kvarterets inre grönska kan bli ett värdefullt inslag i stadsbilden. Det är också positivt att EOS-hallen byggs ut med entrébyggnad längs gatan, så att den sam-spelar bättre med gatumiljön. Överhuvudtaget har planförslaget lyckats väl med att både bevara värdefull äldre bebyggelse och ge plats till relativt omfattande nybebyggelse och att integrera äldre och nyare bebyggelse, ge stadsmiljön som helhet ett lyft.

Det inre höghuset är också väl integrerat i helheten, utan att direkt påverka gator eller gatubilder. Höjdmässigt motsvarar det de fyra närliggande höghusen vid Södra vägen. Gamla Lund ser dock gärna ett något mindre antal våningar, förslagsvis åtta våningar.

Föreningen Gamla Lund har härutöver inga invändningar mot planen, utan ser positivt på planen som förädling av denna del av Lund.

Lund 2018-04-19

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson