Detaljplaneförslaget gör det möjligt att utöka bostadsytan inom befintliga byggnader i kv. Sankt Botulf 11. Bottenvåningen längs gatorna reserveras för centrumverksamhet. Samtliga byggnader önskas bevarade och ges tillräckliga bevarandebestämmelser. Föreningen Gamla Lund tillskyndar planförslaget.

Lund 2016-09-22

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson