Föreningen Gamla Lunds styrelse noterar med tillfredsställelse, att flertalet av föreningens synpunkter har beaktats vid den slutliga bearbetningen av planen. Därtill har nybyggnadens anslutning till grannfastigheten Stora Algatan 8 förbättrats. Det vore dock önskvärt att burspråket minskades med en våning på höjden och blev mindre dominerande och bättre i överensstämmelse med traditionen i stadskärnan.

Föreningen Gamla Lund ser för övrigt positivt på planens innehåll och dess genomförande.

Föreningen Gamla Lund förutsätter att tillräckliga arkeologiska undersökningar görs, så att alla byggnadsrester och andra fornlämningar inom nybyggnadsområdet kan dokumenteras, och att dessa hanteras enligt Kulturmiljölagen.

Lund 2018-03-16

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson