Föreningen Gamla Lunds styrelse finner det glädjande att denna tomt bebyggs, så att detta hål i stadsbilden fylls igen. Gällande plan för den obebyggda tomtdelen anger tvåvåningshus för handels- och bostadsändamål i ett gatuhus och fyravåningshus mot brandgaveln i väster. Planförslaget föreslår ett fyravåningshus mot gatan, med ett tornliknande burspråk över entréerna i byggnadens västra del upp till sex våningars höjd. Bortsett från burspråket är byggnadens takfots- och nockhöjd enligt fasadskissen samma som för grannhuset i väster. Byggnaden tar upp gatans riktningsändring. Byggnaden får franska balkonger likt grannhuset i väster. Under nybyggnaden och gården föreslås garage i 2-3 plan med bilhiss som nås från gatan. Det befintliga jugendhuset på fastighetens västra del bevaras, får tillräckliga bevaringsbestämmelser och återfår tidigare användning som bostadshus.

Nybyggnaden och parkeringslösningen är mycket kompakt, men ändå väl anpassad till gatumiljön. Föreningen Gamla Lund ser detta som en acceptabel möjlighet att utveckla och förtäta stadskärnan men ändå bevara viktiga miljövärden. Nybyggnaden har en modern, men ändå tidlös fasad, men rimligt anpassad till grannhuset. Det skrivs att nybyggnadens arkitektur i formspråk, material och volym skall förhålla sig till övrig bebyggelse i kvarteret så att den blir ett tillskott i paritet med de befintliga kulturhistoriska byggnaderna. Sådana viktiga detaljer som materialval, färg och fönsterutformning nämns dock inte. Här önskar Gamla Lund en ökad tydlighet. Både puts- och tegelfasad är möjliga alternativ, men tegelfasader kan se ut på många sätt. Om tegel väljs, bör stor omsorg läggas vid förband och tegelkvalitet, så att man får en levande och vänlig fasad. Stor betydelse har sockelns utformning. Eventuellt kunde hela bottenvåningen markeras som sockelvåning med sten eller grå puts.

Fönsterbågarna och spröjsarna bör vara målade i en för kvarteret anpassad kulör. Aluminium- eller plastfönster vore t ex otänkbart.

Plankartan är svårläst. Nybyggnadsområdets avgränsning mellan byggnadskropp och innergård (över garage) framgår inte. Inte heller för den äldre byggnaden visas innergården genom formella planbestämmelser. Det är här önskvärt med förtydliganden.

Begränsade arkeologiska undersökningar har gjorts inom planområdet. Föreningen Gamla Lund förutsätter att enligt stadsantikvarien önskvärda kompletterande arkeologiska undersökningar utförs.

Lund 2016-10-13

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson