Detaljplanen omfattar främst förtätning av innergården, utökat källarutrymme och tillbyggnader i form av sammanbyggda takkupor och enskilda frontespiser på delar av befintliga byggnader för att möjliggöra ytterligare boende för studenter. Planförslaget omfattar också utbyggnad för trapphus, hiss och expeditionsentré.

Föreningen Gamla Lund har principiellt inget emot en extra, indragen takvåning mot gården och en vinklad gårdslänga, som inramar en intimare gård. Också trapptornet mot gården är acceptabelt. Den lägre vinkelbyggnaden och miljöhuset på gården är väl anpassat till och integrerat i helheten. Entrépåbyggnaden mot Agardhsgatan kan accepteras, men den i perspektivskissen visade höga skyltpelaren är diskutabel.

Föreningen Gamla Lund anser dock att påbyggnaden längst upp, ut mot Stora Tomegatan stör den kulturhistoriskt värdefulla miljön och har en negativ inverkan både på Anselms arkitektur och på den småskaliga bebyggelsemiljön i ”kulturkvadranten”.

Ett problem med nybebyggelsen i tomtgräns är dels, att bebyggelsen ger viss skugga på grannfastigheterna, dels att vegetation på väggen mot grannfastigheterna kräver plantering och skötsel från dessa fastigheter. Dessa frågor tas inte upp i planbeskrivningen, men måste lösas i samarbete med grannfastigheterna.

Med dessa justeringar är Föreningen Gamla Lund positiv till planförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson 
2015-11-08