Planen syftar till dels att bekräfta befintlig användning av bebyggelse till bostadsändamål och ”centrum”, dels att fasaden på befintligt gatuhus byggs om och befintliga gårdsbyggnader rivs och ersätts med ny bebyggelse i två våningar. De nya gårdshusen får samma läge på fastigheten som befintliga gårdsbyggnader. Illustrationer visar ett ombyggt gatuhus, där bottenvåningens stora skyltfönster ersätts med mindre fönster, som bättre harmonierar med den historiska byggnaden och där den östra delen av fasaden förses med mässingsplåt.

I befintlig plan är såväl gatuhus som gårdshus betecknade med q, en skyddsbestämmelse mot rivning och förvanskning av byggnaderna. För gatuhuset förblir bestämmelserna i stora drag desamma, medan planen medger att befintlig gårdsbebyggelse rivs och ersättas av ny bebyggelse i två våningar. Den nya gårdsbebyggelsen följer helt den gamla planen och traditionen i området vad gäller läge, volym och användning. Närmast gatuhuset anpassas gårdshusets arkitektur till gatuhuset, medan gårdshusets inre del ges en mer modernistisk utformning.

Föreningen Gamla Lund ser planförslaget som väl anpassat till kvarterets historiska miljö och traditioner, där även ersättningen av äldre gårdsbebyggelse med ny bedöms ligga inom ramen för en bevarandeinriktad utveckling av centrum. En viss ersättning av äldre q-märkt gårdsbebyggelse med av samma grundkaraktär och med samma läge bör vara acceptabel, om den äldre gårdsbebyggelsen är svår att använda och om standarden kraftigt försvårar och fördyrar nödvändig renovering eller ombyggnad. Föreningen har därför ingen erinran mot planförslaget. Gården är mycket smal, och möjligheterna till samverkan med gården på grannfastigheten Svartbröder 17 skulle kunna undersökas, och med tydlig markering av den historiska fastighetsgränsen.

För Föreningen Gamla Lund,

Bo Larsson

Lund 2015-05-15