Detaljplaneförslaget gör det möjligt att utöka bostadsytan inom befintliga byggnader i kv. Sankt Botulf 11. Bottenvåningen längs gatorna reserveras för centrumverksamhet. Samtliga byggnader önskas bevarade och ges tillräckliga bevarandebestämmelser. Föreningen Gamla Lund tillskyndar planförslaget. Planen innebär inga större förändringar i kvarteret. Området bevaras för handel. Den befintliga hallbyggnaden (nuvarande Citygross) från 1976 har med sina limträbalkar ett bevarandevärde. I planförslaget anges att ”De karaktärsdrag och värden hos byggnaden som angivits inramade vid fotona ska tas tillvara vid renovering, ombyggnad m m av befintlig byggnad”.

Föreningen Gamla Lund ser positivt på dessa skyddsbestämmelser och har inget att invända mot förslaget.

Lund 2016-10-13

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson