Föreningen Gamla Lund har tidigare yttrat sig angående samrådsförslaget till denna detaljplan, liksom det föregående ramprogrammet. Granskningsförslaget har justerats men inte ändrats på något avgörande sätt.

Gamla Lund ser positivt på planen och dess intentioner och vill upprepa synpunkter på ramprogrammet: Förslaget ”visar stor omsorg om områdets äldre kulturmiljö, inte minst Odarslövs mölla, och anger riktlinjer för hur äldre miljöer kan infogas i nyare miljöer. Detta, liksom bevarandet av den gamla vägen mot Getinge-Gårdstånga ger en värdefull historisk förankring åt området. Naturkontakten mot Kungsmarken och utblickarna mot det öppna landskapet ger också ett värdefullt samspel med det äldre kulturlandskapet.”

Det stadsmässiga ”Kunskapsstråket” möter det gröna stråket mot ”Kunskapsparken” på ett välgörande sätt. Odarslövs mölla, Möllegården och gårdstunet och dess sammanhang med Odarslövsvägen bevaras och restaureras, liksom den värdefulla kringliggande vegetationen. Bevarandebestämmelserna är välgrundade och tillräckliga.

Det är värdefullt att det internationella vetenskapssamhället möter det lokala kulturarvet och kringliggande landskapskvaliteter på ett genomtänkt sätt. Detta tillför en viktig upplevelsedimension för besökande i Science Village.

Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot planförslaget.

Lund 2016-09-22

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson