Detaljplanen avser utbyggnad av ett verksamhetsområde sydost om Råby trafikplats, mellan Råby yrkesskola och Norra Knästorpsvägen, som bildar gräns till Staffanstorps kommun. Principiellt är det tveksamt att utbygga ensidiga verksamhetsområden i stället för blandade, allsidiga stadsdelar, men i detta fall är det en sista utbyggnad av en större zon av verksamhetsområden, ganska långt från bostäder. Detta försvårar inslag av bostäder i området.Området är öppet, med åker, betes- och slåttermark och en mindre träningsbana för golf. Söder om planområdet sluttar marken långsamt ner mot Höjeå. Karakteristiskt för området är den vida utblicken över slätten mot Romeleåsen i öster och i söder Knästorps kyrka och ett backlandskap i fjärran. Detta öppna slättlandskap har ett mycket stort värde, också som blickfång från utbyggnadsområdet. Likaså har det öppna landskapet fram till Lunds bebyggelsegräns ett mycket stort värde för upplevelsen av Lunds silhuett från söder/sydost. I planområdet finns även fornminnet Bautastenen ”Långe Per”, varifrån man, trots små nivåskillnader har vidsträckt utsikt över slätten. Förening-en Gamla Lunds intresseområde vad gäller planförslaget är främst hanteringen av fornminnet, förhållandet till kulturlandskapet intill samt stadsmiljön i utbyggnadsområdet. Här vill föreningen framföra följande synpunkter:Hanteringen av fornminnet ”Långe Per”.
Kring fornminnet ”Långe Per” sparas ett 120 x 150 m stort öppet område i direkt kontakt med Höjeås dalgång och slättlandskapet i söder. Området är främst tänkt som betesmark. Området kan nås via gång- och cykelväg. Föreningen Gamla Lund ser positivt på sättet att integrera fornminnet i stadsdelen.Förhållandet till intill liggande kulturlandskap.
Ett öppet grönstråk längs Norra Knästorpsvägen och kommungränsen avgränsar utbyggnadsområdet mot Höjeådalen och kulturlandskapet i söder. Detta är positivt. Föreningen Gamla Lund vill dock påpeka vikten dels av en högklassig arkitektur ut mot åkerlandskapet, dels av ett samarbete med Staffanstorps kommun för bevarande av det öppna kulturlandskapet mellan orterna.
Zonen kring Höjeå måste bevaras oexploaterad men hela det öppna kulturlandskapet med långa utblickar har decimerats under senare decennier. Denna landskapskvalitet är idag hotad i stora delar av området söder och väster om Lund, vilket ökar behovet av ett mellankommunalt samarbete för en långsiktig planering av ett öppet kulturlandskap, som skall skyddas mot tätortsutbyggnad. Vi ser bebyggelsegränsen vid Norra Knästorpsvägen som en långsiktig gräns för Lunds tätortsutbyggnad mot sydost.
En viktig aspekt av tätortsgränsen är utblicken från det öppna kulturlandskapet mot staden Lund. Den föreslagna bebyggelsen på upp till 8 våningar påverkar stadssilhuetten, men låter fortfarande den högre belägna Domkyrkan ha en dominerande roll. En viktig faktor är utformningen av bebyggelsen som vetter mot det öppna landskapet. Alltför ofta presenterar städerna sig mot omgivningen med industri- och externhandelsbebyggelse utan arkitektoniska ambitioner. (Gastelyckan har till stor del sådan bebyggelse.) Detaljplanen bör verka för en hög arkitektonisk nivå i området, inte minst i fronten mot det öppna kulturlandskapet.Stadsmiljön i utbyggnadsområdet.
Områdets rätvinkliga plan framstår vid första ögonkastet som ganska slentrianmässig, men detta är en medveten anpassning till befintliga strukturer i landskapet. Modellbilden visar att en ganska varierad struktur kan uppnås. En särskild kvalitet är att bebyggelsen bildar en stadsmässig front längs Sydöstra vägen och mot Råby trafikplats. Utformningen av gator och platser redovisas förtjänstfullt, men det saknas tydliga mötesplatser och attraktiva stadsrum. Det är svårt att avgöra, vilken kvalitet som kan uppnås på den lilla kvadratiska öppna platsen vid lokalgatans nordvästra hörn. Arkitekturen får stor betydelse för stadsdelens miljökvalitet, men detta regleras inte av planen. Gång- och cykelvägarnas fortsättning mot resten av staden är inte redovisade i planbeskrivningen, och inte heller busslinjer, hållplatser och reservat för ev. spårväg finns redovisade på någon karta. Områdets utformning har inte samma ambitionsnivå som exempelvis Brunnshög.Sammanfattningsvis vill Föreningen Gamla Lund framhålla:
* Fornminnet Långe Per är väl integrerat i planen.
* Planen bör kompletteras med ett arkitekturprogram, särskilt i fronten mot det öppna landskapet.
* Planen bör kompletteras med en attraktiv, välbelägen, mångsidig mötesplats.
* Planbeskrivningen bör tydligare redovisa kollektivtrafik med hållplatser samt cykel-vägar mot resten av staden.
* Utöver detaljplanens ramar vill Föreningen Gamla Lund påpeka behovet av ett mel-lankommunalt planeringsarbete till långsiktigt skydd av det öppna kulturlandskapet kring Lund, inkl. långsiktiga bebyggelsegränser för tätorterna.


Lund 2014-04-04