Planförslagets syfte är att försiktigt förtäta två villafastigheter genom att befintlig byggrätt för uthus om 30 kvm/fastighet omvandlas till byggrätt för boende till ca 45 kvm/BYA/fastighet. Detta innebär att två mindre byggnader uppförs intill varandra på var sida av tomtgränsen och att villabyggnaderna och tomterna i övrigt lämnas orörda.

För huvudbyggnaderna införs varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och skyddsbestämmelse. Även för trädgårdsmiljöerna införs varsamhets- och skyddsbestämmelser.

Föreningen Gamla Lund ser planförslaget som väl genomarbetat och har inget att erinra mot det.

Lund 2017-06-30

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson