I yttrande till samrådsförslaget till detaljplan skriver Föreningen Gamla Lund: ”Föreningen anser att f d Institutet för färgfoto också har arkitektoniska kvaliteter men motsätter sig inte rivning om så anses nödvändigt för projektet. Om huset rivs önskar föreningen dock att CO Hulténs vackra fasadmosaik demonteras och åter sätts upp i den nya bebyggelsen på en plats där boende och besökare kan njuta av den.”

Föreningen noterar med tillfredsställelse granskningshandlingen har tagit hänsyn till ovan nämnda synpunkter. I granskningshandlingen har tillfogats följande sats: ”I det fall byggnaden rivs bör CO Hulténs fasadkonstverk tas om hand och demonteras försiktigt. Det är önskvärt att konstverkets monteras på en ny byggnad inom området. Om detta inte är möjligt kan konstverket bevaras på annan plats.”

Till detta vill Föreningen Gamla Lund tillägga, att konstverket bör bevaras på en plats där det är tillgängligt för allmänheten.

Föreningen Gamla Lunds styrelse

Lund 2015-06-02