Till Stadsarkitekt och Plan- och exploateringschef Thomas Lexén,
Plansamordnare Sofia Tjernström, Planarkitekt Susanna Falck,
Staffanstorps kommun.

Kommentar till Granskningsförslag till Översiktsplan,
Staffanstorps kommun, juni 2021.
Föreningen Gamla Lund, Lund.

Föreningen Gamla Lund har tagit del av granskningsförslaget till Översiktsplan för Staffanstorps kommun, daterat 20210324.
Eftersom planen omfattar utbyggnadsområden direkt invid Lunds kommungräns, och som enligt planförslaget kommer att ingå i Lunds utvidgade tätort, ser vi planen som en direkt angelägenhet också för vår förening. I föreningens arbete ingår att värna om kulturmiljön i hela Lunds tätort och dess relation till det närmast kringliggande kulturlandskapet.
Utöver det resursmässiga behovet att bevara högvärdig åkermark och betrakta denna som aktiv verksamhet snarare än som lediga ytor har det öppna skånska slättlandskapet i sig ett omistligt kulturhistoriskt värde. Den skånska slättbygden är som ett hav av åker med öar och holmar av bebyggelse, där tätorternas tydliga avgränsning betyder mycket för deras identitet. De öppna utblickarna mellan tätorterna har ovärderlig betydelse. I Malmö-Lundområdet hotas nu till stor del dessa kvaliteter, när tätorterna tenderar att växa ihop. Det öppna landskapet mellan Lund, Staffanstorp, Hjärup, Åkarp och Lomma är snabbt krympande. Detta är kulturella och mentala frågor som i hög grad faller mellan stolarna i den översiktliga planeringen. Särskilt brännande är problematiken mellan Lund och Hjärup. Väster om Sankt Larsområdet bildar idag Höjeå en tydlig och attraktiv gräns mellan staden och det öppna landskapet. Längs Höjeå bevaras ett grönt naturstråk, men detta kommer att ingå i ett stadsområde i stället för att vara kopplat till öppet landskap. Att Höjeå är den historiska gränsen mellan Torna och Bara härad talar också för att Lund inte bör växa över gränsen. (Att så redan har skett i S:t Lars är inget skäl att fortsätta stadsbebyggelsen söder om ån – däremot är det av avgörande betydelse att den kvarvarande öppna marken mellan S:t Lars och väg 108 förblir obebyggd.)
Översiktsplanens föreslagna utbyggnadsområden Flackarps by och Trolleby innebär att stadsbebyggelsen överskrider Höjeå. Därtill visas ytterligare fyra utbyggnadsområden efter 2040 söder om ån, så att Lunds tätortgräns i praktiken flyttas fram till väg 108. Översiktsplanens framsida framhäver direkt kontakten med Lund. I Hjärup föreslås därtill på sikt ett sammanhängande utbyggnadsstråk norr om Väståkravägen, så att mindre än 1 km öppen mark kommer att kvarstå mellan tätorterna. Lunds översiktsplan föreslår stadsbebyggelsen överskrida väg 108 väster om staden, och det finns naturligtvis en risk att motsvarande kan ske söder om Flackarp, Trolleby m.m. Mellan Gamla Lundavägen och motorvägen föreslås de sista hålen byggas igen, så att Lund och Hjärup där byggs ihop. Vid Höjebromölla föreslås ett verksamhetsområde knyta samman Lunds tätort med Knästorp. (Extern handel i detta läge bidrar därtill till att försvaga centrala Lund som handelsort och att ge upphov till ökad biltrafik.)
Föreningen Gamla Lund har i ett debattmöte hösten 2020 uppmärksammat hotet mot det öppna kulturlandskapet sydväst om staden. Politiker från Staffanstorp, Lund och Lomma deltog i mötet tillsammans med forskare från SLU-Alnarp. Mötet nådde fram till slutsatsen att det är i elfte timmen att bevara det återstående öppna kulturlandskapet och hindra tätorterna att växa samman. Konkret bör Lunds, Staffanstorps och Lomma kommuner snarast möjligt göra en gemensam plan för långsiktigt bevarande av det öppna kulturlandskapet mellan kommunernas tätorter. När långsiktigt öppna landskapsområden och -stråk definierats, får man samtidigt, med komplettering av den mest högvärdiga jordbruksmarken, en översikt över var framtida tätortsutbyggnad kan vara möjlig och lämplig. En sådan ”omvänd” översiktsplanering bör snarast ske. Mellan Lund och Hjärup torde den innebära att Höjeå och Väståkravägen fasthölls som tätortsgränser, att ingen ytterligare bebyggelse uppfördes mellan Gamla Lundavägen och motorvägen och att bebyggelsen vid Höjebromölla ersattes av en mindre komplettering av Knästorps by.

För Föreningen Gamla Lund
Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, miljö- och bevarandegruppen.
2021-06-10