Föreningen Gamla Lund har tagit del av planförslaget. Vi gläder oss åt att planen möjliggör ett bevarande av det gamla våghuset, men tycker att ett rivningsförbud vore på sin plats. Liksom stadsantikvarien beklagar vi förlusten av lokstallarna, men är positiva till att de gamla ytterväggarna återuppförts som kopior. Motiveringen framgår av planbeskrivningen och stadsantikvariens yttrande. Vi ser bevarande av lokstallarnas återuppbyggda fasader som nödvändig. Vi ser bestämmelsen k2, ”De karaktärsdrag och värden hos byggnaderna som angivits vid fasadfotot för respektive byggnad ska tas tillvara” som otillräcklig. Vi föredrar bestämmelsetexten ”Lokstallarnas återuppbyggda fasader och takdetaljer ska bevaras oförändrade”.

Bebyggelsen mittemot, norr om Revingegatan är uppförd dels 1935-39 (3-4 vån.), dels kring 1950 (3 vån) och är väl sammanhållen i form och skala. Det vore önskvärt att den nya bebyggelsen (4-7 vån) bättre anknyter till den befintliga i volym och skala, såsom i planprogrammet. Vi har dock förståelse för att behovet att lösa bostadsförsörjningen talar för relativt höga byggnadsvolymer. Den inre parken är betydelsefull för bibehållandet av en relativt öppen karaktär.

Lund 2016-06-15 

Föreningen Gamla Lund
genom Bengt Aronsson och Bo Larsson