Detaljplanearbetet för kv. S:t Jakob 4 och 13 har pågått en längre tid, och påverkats av synpunkter från olika håll. Planarbetet är väl genomfört. Planen innebär att kvarteret kompletteras med ny gårdsbebyggelse, där det tidigare funnits bebyggelse, om än med lägre exploatering. Planen innebär att kvarterets innergårdar blir allmänt tillgängliga och får lokaler av olika slag. Trots den höga exploateringen kan Föreningen gamla Lund tillstyrka förslaget, eftersom det vidareför befintlig bebyggelsestruktur och eftersom alla historiskt intressanta byggnader bevaras. Särskilt viktigt är det att utöver gatuhusen, envåningslängan på nr. 13, längs gårdens sydsida behålls. Föreningen Gamla Lund noterar att alla q-märkta byggnader, längs gatan och på gårdarna bevaras och ges tillräckliga skyddsbestämmelser. Att en tidigare enskild gård blir allmänt tillgänglig är acceptabelt. Det finns i Lund också en tradition av mindre verksamheter inne på gårdarna. Föreningen har därför inget att erinra mot planförslaget.

Lund 2016-06-15

För Föreningen Gamla Lunds styrelse
Bengt Aronsson och Bo Larsson