Stora förändringar har sedan 1950-talet skett i kv. Färgaren. Kvarterets kulturhistoriskt viktigaste byggnader är Stäket och dess södra grannbyggnad Borgska huset. Görvel Fadersdotter Sparre lät uppföra båda byggnaderna, troligen 1573-74. Båda byggnaderna kan ha haft trappgavel mot gatan. En motsvarande ”dubbelgård” finns också i Visby. I början av 1950-talet var båda byggnaderna putsade, med sadeltak parallellt med gatan. Stäket var påbyggt i norr med ett liknande gatuhus från 1800-talets början, så att de tillsammans framstod som en enda byggnad. Norr därom fanns en envåningslänga och i hörnet mot Kattesund det ståtliga trevånings Lundegrenska huset från 1884 i nyrenässans med barockinspirerat kupolkrönt hörntorn. Denna byggnad utgjorde ett värdigt hörn mot Stortorget. Bakom gatuhuset präglades kvarteret av inustribyggnader.

År 1954 fick Stäkets påbyggnad och envåningslängan intill ge plats åt det nya EPA-varuhuset, ritat av stockholmsarkitekten Albin Stark och dennes son Erik. Den nya byggnaden, i två våningar med uppglasad bottenvåning och övervåningen klädd med vita emaljerade plattor kring 15 likadana rektangulära fönster, kontrasterade starkt mot Stäket, där det röda teglet frilagts. Mot Staffans gränd uppfördes ett trevånings bostadshus i rött tegel med sadeltak. Något år senare restaurerades Stäket och fick trappgavel mot gatan. Senare frilades det röda teglet också i Borgska huset, men en trappgavel mot gatan har hittills inte uppförts.

Det var en betydande förlust för stadsbilden när det Lundegrenska huset år 1960 revs för att ge plats åt det nya Thulehuset (idag Skandiahuset). Den nya byggnaden, ritad av Gunnar Larsén och uppförd 1961-63, bestod dels av en femvåningsdel i rött tegel, indragen från gatan, dels av enoch tvåvånings butiksdelar mot gatan. Mot Stora Södergatan anpassades den lägre delen till EPAbyggnaden. Kattesund utvidgades mellan de lägre byggnadsdelarna med en liten plats in emot femvåningshuset. Här har senare skett en utbyggnad med fler låga byggnadsdelar.

Såväl EPA-byggnaden som Thulehuset är typiska för sin tid, och den tidens modernistiska syn på hur stadskärnor borde förnyas. Som exponenter för samtidens arkitektur var de inte utan kvaliteter, men de hade med dagens ögon passat bättre i Vällingby centrum än i Lunds stadskärna. Thulehusets femvåningsdel är gediget byggd och trapphallens väggar bildar ett konstverk av mönstrad glaserad klinker. EPA-varuhuset ersattes senare av TEMPO, som i sin tur ersattes av Åhléns. Gatufasaden byggdes om i flera omgångar, så att 1950-talsarkitekturen helt förvanskades. År 2016 flyttade Åhléns till Stortorget, och varuhusbyggnaden har sedan dess bara haft sporadisk användning. Trevåningshuset mot Staffans gränd revs redan efter 25 år för att ge plats åt varuhusutbyggnad med lager och inlastning.

EPA-byggnaden har idag inget egentligt kulturhistoriskt värde. Thulehusets lägre byggnadsdelar har en måttlig skala men är arkitektoniskt ganska främmande i Lunds historiska stadskärna. Fasaderna mot Staffans gränd bildar en sluten baksida helt utan värde för stadsbilden. Det finns således anledning att förnya kvarteret på ett sätt som är väl anpassat till och höjer kvaliteten på denna del av Lunds stadskärna. Riktlinjer för en sådan förnyelse bör vara:

– Gatufasaden på nybyggnaden norr om Stäket skall i södra delen inte vara högre än Stäkets sidofasader. Längre mot norr kan fasaden höjas till maximalt tre-fyra våningar.

– Från Västra Mårtensgatan måste Stäket också i fortsättningen avtecknas mot himlen. Byggnaden bakom Stäket får inte vara högre än nuvarande byggnad bakom Stäket.

– Passagen norr om Stäket får inte vara smalare än idag. Stäket och Borgska huset bör betonas som sammanhörande enhet, gärna med trappgavel på Borgska huset.

– Konceptet med låga butikslängor längs gatan och högre byggnader bakom är främmande för Lunds stadskärna. En hörnbyggnad mot Kattesund kan gärna alludera på det tidigare Lundegrenska huset.

– Thulehusets högre del är svår att förena med nya gatuhus, men det bör undersökas om den befintliga byggnaden på något sätt kan integreras i en ny komposition.

– Mot Kattesund och Staffans gränd kan byggnadshöjden variera, med maximalt 5 våningar mot gatan. Bottenvåningen mot båda gatorna skall vara öppen och publiktillvänd, och inte minst bör Staffans gränd omvandlas till ett värdefullt gaturum med uteserveringar etc.

Förslagen visas i tre alternativ:

1. Utbyggnad på f.d. Åhlénsfastigheten: 4 vån fasad mot Stora Södergatan + två mansardvåningar, och 6 våningars hörnhus Staffans gränd / Kattesund (översta tre våningarna indragna i två steg). 14.545 m2. Bakom Stäket och gatuhuset: Tre byggnader i fem våningar + två mansardvåningar.

2. Som ovan, men utan hörnhuset Staffans gränd / Kattesund. 12.530 m2.

3. Som alt. 1, men därtill ersättning av Thulehuset med byggnader i 5-6 våningar, varav 2-3 våningar indragna. 20.010 m2.

 

Jämfört med dessa principer kan förslagen kommenteras med följande:

– Alla tre förslagen har ett 6-våningshus – varav de två översta våningarna mansardvåningar – direkt norr om Stäket. Max. höjd bör vara 2 våningars gatufasad + 1-2 våningar i sadel- eller mansardtak. Fasaderna kan vara i tegel eller puts.

– De två nord-sydliga byggnaderna bakom Stäket bör i södra delen ha högst 2 våningars fasad + 1-2 våningar i sadel- eller mansardtak.

– Byggnaderna som ersätter Thulehuset bör ha högst tre våningars gatufasad + 1-2 våningar i sadel- eller mansardtak. I Kattesunds hörn mot Stora Södergatan och Staffans gränd kan dock hörntorn i fyra våningar + kupoler eller andra förhöjningar vara möjliga. Totalt innebär detta nybyggnadsmöjligheter på ca 13.000 m2.

– Om Thulehuset bevaras, kan man överväga att höja de låga butiksdelarna till max 3 våningar och ge dem fasader i tegel eller puts och i nordöstra hörnet ev. uppföra en tornliknande byggnad i 4-5 våningar med kupol eller annan typ av förhöjt tak.

– Om Thulehuset bevaras, kan en mindre, torglikande förplats skapas mot Kattesund, motsvarande den som tidigare fanns där.

Alla tre förslagen föreslår butiker, restauranger m.m. i bottenvåningen, en möjlig rundvandring kring Stäket, inomhuspassager mot Staffansgränd och Kattesund samt en atriumgård bakom Stäket. Dessa grundidéer är positiva och kan utformas på varierande sätt. Nybebyggelsen bör därtill uppföras som skilda byggnader av begränsad storlek, spå att man också i längdskala får en struktur, som är anpassad till den historiska stadskärnan.

För Gamla Lunds styrelse,

Anna Svenson, ordf.

Bo Larsson, bevarandegruppen.

2022-06-27