Föreningen Gamla Lunds styrelse vill gratulera LKF till den nya bostadsbebyggelsen vid Kävlingevägen, intill f d brandstationen.

Bebyggelsen är ett värdefullt tillskott till stadsbilden på Kävlingevägen och ersätter tidigare garage utan större miljövärde.

Vi ser uppdelningen på separata huskroppar, välarbetade tegelfasader, begränsad hushöjd och sadeltak som positiva egenskaper, liksom helheten med den gamla brandstationen. Inte minst från gårdssidan finns ett fint samspel mellan bandstationen, nybebyggelsen och de byggnader som uppfördes för ett tiotal år sedan. Det är av stort värde med solpaneler på taket.

Vi ser också positivt på de ljusa, uppglasade trapphusen, som ger fin kontakt mellan gata och byggnad och bidrar till trygghet.

Vi ser dock en miss, som går att åtgärda: Gatubelysningen utanför huset har blivit för intensiv och ljus och bryter mot den annars mer dämpade och varmare belysningen vid Kävlingevägen. Ljusrören i trapphusen är också främmande för miljön. Om en mildare, dämpad belysning kan införas, vore detta ett tillskott för miljön och framför allt ge vänligare ljusförhållanden för den äldre bebyggelsen på andra sidan Kävlingevägen.

Det vore också önskvärt att återställa alléplanteringen framför nybebyggelsen, med nya träd längs Kävlingevägen, men detta är snarare kommunens än LKF:s ansvar.

Lund 2016-06-16

För Gamla Lunds styrelse, 
Bo Larsson