Föreningen Gamla Lund har med stor tillfredsställelse tagit del av förslaget till planprogram för centrala Södra Sandby. Det är ett gediget planarbete, som utgår från befintliga kulturmiljö- och naturvärden och skapar en helhet som tillför nya värden och ger Södra Sandby ett mer småstadsliknande och attraktivt centrum, värdigt en tätort av denna storlek. Inte minst analysen av relationer mellan gata och bebyggelse, entréförhållanden och målpunkter och mötesplatser är förtjänstfull. Det saknas dock en karta över kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader.
Det är bra att öppna Centrumbyggnaden mot Revingevägen och utbygga den med ett nytt, inbjudande entréparti. Centrumbyggnaden från 1970 tillförde å ena sidan viktiga funktioner, men hade å andra sidan en negativ inverkan på gatubilden genom sin tunga och slutna karaktär. Dessutom innebar byggnaden att ett för gatumiljön mycket betydande hörnhus med hörnmarkering revs. Den byggnaden markerade entrén till centrala Södra Sandby och hade en småstadsmässig karaktär som inbjöd till efterföljande småstadspräglad bebyggelse, se bilden nedan. Möjligheterna att i någon form återskapa detta hörn i samband med påbyggnad av Centrumhuset kunde undersökas. Centrumhuset borde då också utvidgas mot Dalbyvägen.
Vi ställer oss frågande till hur den framtida biltrafiken skall lösas. Centrumstråket lämpar sig inte för genomfartstrafik, särskilt inte för tung trafik. Vägkorsningen vid Centrumhuset är hårt belastad. Inte minst trafiken till och från stenbrottet bör ledas annan väg. Dessa frågor borde beröras i samband med planprogrammet.

Föreningen Gamla Lund har, med ovanstående kommentarer inget att invända mot förslaget till planprogram, utan ser det som positivt för ortens framtida utveckling

För föreningen Gamla Lund,

Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-10-28