Marken har tidigare varit bebyggd med envåningshus med vind. Dessa revs på 1990-talet då de var i så dåligt tekniskt skick att de inte var beboeliga. Det nya huset tangerar en storlek som kan tillåtas i samverkan med den nyare bebyggelsen i gatan och fasaden mot norr har getts en indelning som hjälper till att ansluta till gatans karaktär. Söderfasaden mot industribyggnaden (det f.d. boktryckeriet) i söder ges en ”modernare” utformning. Den föreslagna planen möjliggör att den nya bebyggelsen kan ansluta till den befintliga gatulinjen.

Lund 16 mars 2018

För styrelsen i Föreningen Gamla Lund
Bengt Aronsson