Kvarteret Banvakten har, liksom de angränsande 5 kvarteren längs Byggmästaregatan en vinkelställd, L-formad bebyggelse med öppningen mot sydväst. Alla byggnaderna i de 6 kvarteren är uppförda på 1940-talet med liknande utseende; tre våningar i gult tegel och röda sadeltak. Det antas att Ingeborg Hammarskjöld-Reiz och Fred Forbat påverkade planeringen så att denna enhet uppstod. Den bågformade planen längs Byggmästaregatan har mycket stort miljövärde, liksom den enhetliga arkitekturen. Bevaringsprogrammet understryker detta, liksom grönskans betydelse, och att takfönster och takkupor inte bör tillåtas.

Planförslaget visar en friliggande fyravåningsbyggnad längs Rallaregatan, som sympatiskt nog har samma sektionsmått som den befintliga bebyggelsen, men en våning mer, eftersom våningshöjden är lägre. Nybebyggelsen ger kvarteret en i princip U-formad bebyggelse, med ytterligare en gavel mot Byggmästaregatan och grönska på gården mellan byggnaderna. I princip skulle de ganska öppna kvarteren kunna tåla en sådan förtätning utan att huvudkaraktären går förlorad, men planförslaget har ett antal avgörande brister:

(1) Utseendebestämmelserna säger ”Ny bebyggelse skall utformas i huvudsak med puts, tegel eller material med liknande karaktär”. Föreningen Gamla Lund anser att dessa bestämmelser är för vaga. Kravet bör vara att byggnaderna skall utföras i gult tegel med samma utseende som i de befintliga byggnaderna. Sadeltaken bör täckas med rött tegel eller liknande betongpannor. Illustrationen visar en byggnad med takterrass i den östra delen. Takterrass kan inte accepteras, hela byggnaden bör täckas av sadeltak.

(2) Planförslaget saknar helt skuggdiagram eller synpunkter på hur en grön gård med liknande kvaliteter som de befintliga gröna gårdarna kan skapas.

(3) Planförslaget omfattar ett av 6 kvarter utan någon helhetsbetraktning för hela områdets framtid. Om enstaka kvarter förtätas enligt planförslaget, störs den regelbundna rytmen längs gatan. För att en motsvarande rytm skall uppnås, måste alla kvarteren förtätas på liknande sätt. Detta kan vara problematiskt både med tanke på skugga och grönskans kvalitet, men utgångspunkten bör vara att ingen förtätning sker utan att områdets helhet har betraktats.

Av dessa skäl föreslår Föreningen Gamla Lund att planförslaget avslås.

Lund 2014-12-05

Styrelsen i Föreningen Gamla Lund