Föreningen Gamla Lund betonade i yttrande om detaljplaneförslaget 2013 vikten av att nybebyggelsen arkitektoniskt väl ansluter till de äldre skolbyggnaderna, men att planbeskrivningen i detta avseende hade en ganska vag ordalydelse. Föreningen Gamla Lund noterar att det i planbeskrivningen tillfogats att ”den nya byggnaden bildar tillsammans med den befintliga enplansbyggnaden hus B en fyrlängad gård som upprepar den befintliga skolans ursprungliga formspråk med inspiration från skånegårdar.” Härmed har föreningens synpunkter i princip tillgodosetts, men det framgår inte tydligt om detta gäller alla tre nya byggnader; idrottshallen, skolbyggnaden och förskolan i norr. Vi ser gärna att Idrottshallen kan ges ett modernare utförande med flackare takvinkel, men rött tegel bör vara dominerande fasadmaterial för alla byggnader.

I samrådssvaret efterlyser föreningen också en tydligare illustrationsbild av hur hela området från Kristallen till och med Lerbäckskolan tänkes gestaltas i framtiden. Illustrationsplanen har blivit tydligare med Kung Oscars väg inritad, men det hade varit värdefullt med en illustration av hela stadsdelen ner till Kristallen.

Lund 2014-06-18

Styrelsen i Föreningen Gamla Lund