Planen omfattar bostadsbebyggelse i 2- 8 våningar i tre nya huskroppar samt bostäder, centrumverksamheter och skola i f d torvlaboratoriet från 1951, den första byggnad som Klas Anshelm ritade i eget namn. Denna byggnad skall bevaras. Däremot förutsättes rivning av grannbyggnaden, f d Institutet för färgfoto från 1955, ritat av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz.

Föreningen Gamla Lund ser med tillfredsställelse, att f d torvlaboratoriet föreslås bevarad. F d Institutet för färgfoto har också arkitektoniska kvaliteter, men ett bevarande kan inte bedömas vara nödvändigt till varje pris. Om man väljer att bevara byggnaden – vilket inte strider emot planen, skulle Föreningen Gamla Lund se positivt på detta, men föreningen motsätter sig inte rivning, om så anses vara nödvändigt för projektet. Däremot vill Föreningen Gamla Lund fästa uppmärksamheten på CO Hulténs vackra fasadmosaik som han komponerat till Institutet för färgfoto. Om huset rivs, önskar föreningen att mosaiken demonteras och åter sätts upp i den nya bebyggelsen på en plats där boende och besökare kan njuta av den.

Nybebyggelsen är enligt illustrationsskisserna väl anpassad till omgivande bebyggelse, vilket är positivt. Föreningen gamla Lund bedömer även att 8-våningshuset, genom material och takform är väl anpassat till omgivande bebyggelse.

Föreningen Gamla Lund är positiv till den visade utbyggnaden i området och kan acceptera byggnadshöjderna. Om det vid genomförandet väljes att bevara även f d Institutet för färgfoto och/eller att ha en lägre maximal byggnadshöjd än 8 våningar, ser Föreningen Gamla Lund detta som en fördel.

Lund 2014-06-18

Styrelsen i Föreningen Gamla Lund