I Gamla Lunds styrelse har vi diskuterat förslaget till nybyggnader för internationell skola vid f d Dövstumskolans byggnader. Vi har följande synpunkter:

Föreningen Gamla Lund har studerat förslaget till ny skolbyggnad vid f d Dövstumskolan. Det föreliggande utbyggnadsförslaget tar stor hänsyn till fastighetens grönytor och vegetation, och den gamla skolbyggnadens entrésida, sydsidan, är helt fri från nybebyggelse. Idrottsplatsen på fastighetens nordöstra del har placerats så att den har minimal inverkan på befintlig vegetation. Den nya skolbyggnaden ansluter med visst respektavstånd till den äldre U-formade skolbyggnaden så att en kringbyggd gård bildas. Principiellt är detta i överensstämmelse med den äldre byggnadens struktur, där byggnadens framsida och sidoflyglar utifrån blir opåverkade, och där ”baksidan” blir en insida mot den kringbyggda gården. Nybyggnaden innebär att den U-formade gårdens fasader inte längre blir synliga från Linnégatan. Detta innebär att en kvalitet i stadsbilden försvinner, även om det måste framhållas att huvudbyggnadens fasad mot norr, mot gården, inte är en entréfasad, och inte är kopplad till någon entréaxel från norr. Inblicken från norr är ingen bärande idé i kompositionen. Ett principiellt alternativ till det visade nybyggnadsförslaget vore att fördela det på två byggnader, en i vardera av de befintliga sidoflyglarnas förlängning. Det skulle dock innebära funktionella nackdelar och med samma totala bebyggda yta skulle ett ganska stort ingrepp i befintlig vegetation inte kunna undvikas. Lösningen blir en avvägning mellan olika synpunkter och intressen, där Föreningen Gamla Lund principiellt gärna ser en lösning med en byggnad kopplad till var och en av de befintliga sidoflyglarna, om ingreppet i vegetationen blir begränsat, men där även förslaget med kringbyggd gård kan accepteras, om starka funktionella skäl talar för detta.

En annan fråga gäller nybyggnadens arkitektur. Den föreslagna nybebyggelsens fasader har både egenvärde och med det gula teglet och gråa fogarna en rimlig anpassning till det gamla huset. Den nya skolbyggnaden har en klassisk skolkaraktär. Men Föreningen Gamla Lund ställer sig kritisk till att pulpettak har valts Detta är främmande för helheten och för relationen till det gamla huset, särskilt vad gäller själva den nya skolbyggnaden. Föreningen Gamla Lund vill förorda sadeltak, utformat så att takresningen inte blir högre än på den befintliga byggnaden.

Lund 2016-04-13

För Gamla Lunds styrelse, 
Bo LarssonBengt Aronsson deltog inte i beslutet