Föreningen Gamla Lund har uppmärksammat att det föreligger begäran om planbesked för
fastigheterna Hunnerup 30 m.fl. (Asylen) i S:t Larsområdet. För Gamla Lund ger detta en
möjlighet att komma med synpunkter innan färdigt planförslag arbetats fram.
Ärendet gäller en ed begäran om att en detaljplan skall upprättas för området väster om ”Asylen”.
Idén är att bygga bostäder och blandad bebyggelse med bostäder, handel och annan publik
verksamhet. Området är idag obebyggt, men omfattas redan av en detaljplan för verksamheter.
En del av området faller innanför den täta vegetationsridå som omger södra delen av Sankt Lars
och inkräktar således inte på det öppna slättlandskapet. En annan del ligger ute i slättlandskapet,
och innebär att det öppna kulturlandskapet decimeras. En bärande idé är att även utbyggnaden på
slättlandet skall avgränsas av en vegetationsridå, som på samma sätt som den nuvarande bildar
gräns mellan stadsbebyggelsen och det öppna landskapet.
Föreningen Gamla Lund ställer sig positiv till att komplettera Asylen med blandad bebyggelse
enligt planens idéer, liksom att nybebyggelsens planstruktur bygger vidare på områdets befintliga
planstruktur och att man låter vegetationsridåer utgöra gräns mot det öppna landskapet. Det nya
planförslaget ger området definitivt ett lyft jämfört med den nu gällande planen.
Däremot ställer sig Gamla Lund sig negativ till utbyggnad på slätten utanför den befintliga
vegetationsridån. Bebyggelse kommer för nära Flackarp i Staffanstorps kommun. Endast 75 m
öppen mark återstår enligt förslaget från den tänkta nya bebyggelsegränsen till växthusen i
Flackarp, som ingår i den samlade bybebyggelsen. Av de i Stadsbyggnadskontorets skrivelse
visade flygbilderna framgår det inte hur kort avståndet är till Flackarp. Föreningen Gamla Lund
vill värna om det återstående öppna landskapet mellan Lund och Hjärup, så att tätorterna inte
växer ihop. Ingen utbyggnad bör ske inom det öppna landskap söder om Höjeå, som ligger inom
Lunds kommun. Däremot kan området inom S:t Lars’ befintliga vegetationsridåer förtätas enligt
planförskissen.
Planförslaget bör således justeras, så att utbyggnad inte sker utanför befintliga vegetationsridåer,
även om gällande detaljplan tillåter utbyggnad där. Gamla Lund föreslår också, att Lunds och
Staffanstorps kommuner inleder ett samarbete kring långsiktigt bevarande av det kvarvaranbde
öppna slättlandskapet mellan Lund och Hjärup.
För Gamla Lunds styrelse,
Erik Larson (ordf.)
2021-02-08