Föreningen Gamla Lund har uppmärksammat att det föreligger begäran om planbesked för fastigheterna Hunnerup 30 m.fl. (Asylen) i S:t Larsområdet. För Gamla Lund ger detta en möjlighet att komma med synpunkter innan färdigt planförslag arbetats fram.

Ärendet gäller en begäran om att en detaljplan skall upprättas för området väster om ”Asylen”. Idén är att bygga bostäder och blandad bebyggelse med bostäder, handel och annan publik verksamhet. Området är idag obebyggt, men omfattas redan av en detaljplan för verksamheter. En del av området faller innanför den täta vegetationsridå som omger södra delen av Sankt Lars och inkräktar således inte på det öppna slättlandskapet. En annan del ligger ute i slättlandskapet, och innebär att det öppna kulturlandskapet decimeras. En bärande idé är att även utbyggnaden på slättlandet skall avgränsas av en vegetationsridå, som på samma sätt som den nuvarande bildar gräns mellan stadsbebyggelsen och det öppna landskapet.

Föreningen Gamla Lund ställer sig positiv till att komplettera Asylen med blandad bebyggelse enligt planens idéer, liksom att nybebyggelsens planstruktur bygger vidare på områdets befintliga planstruktur och att man låter vegetationsridåer utgöra gräns mot det öppna landskapet. Det nya planförslaget ger området definitivt ett lyft jämfört med den nu gällande planen.

Däremot ställer sig Gamla Lund sig negativ till utbyggnad på slätten utanför den befintliga vegetationsridån. Bebyggelse kommer för nära Flackarp i Staffanstorps kommun. Endast 75 m öppen mark återstår enligt förslaget från den tänkta nya bebyggelsegränsen till växthusen i Flackarp, som ingår i den samlade bybebyggelsen. Av de i Stadsbyggnadskontorets skrivelse visade flygbilderna framgår det inte hur kort avståndet är till Flackarp. Föreningen Gamla Lund vill värna om det återstående öppna landskapet mellan Lund och Hjärup, så att tätorterna inte växer ihop. Ingen utbyggnad bör ske inom det öppna landskap söder om Höjeå, som ligger inom Lunds kommun. Däremot kan området inom S:t Lars’ befintliga vegetationsridåer förtätas enligt planförskissen.

Planförslaget bör således justeras, så att utbyggnad inte sker utanför befintliga vegetationsridåer, även om gällande detaljplan tillåter utbyggnad där. Gamla Lund föreslår också, att Lunds och Staffanstorps kommuner inleder ett samarbete kring långsiktigt bevarande av det kvarvaranbde öppna slättlandskapet mellan Lund och Hjärup.

För Gamla Lunds styrelse,

Erik Larsson, ordf.

2021-02-08