Utbyggnad vid Nova drabbar högvärdig åkerjord och det öppna kulturlandskapet.

Utöver att föreslagen utbyggnad vid Nova drabbar den bästa åkerjorden kan den vara första steget till att tätorterna väster om Lund växer ihop och det öppna kulturlandskapet försvinner. Liksom Höjeå i söder, utgör väg 108 idag en naturlig gräns för stadsbebyggelsen i väster. Överskrids vägen finns ingen naturlig gräns för staden, som snart kan nå fram till kommungränsen och där möta en inte osannolik framtida utbyggnad i Lomma kommun. I stället bör Lund och Lomma snarast sam-arbeta om att behålla det öppna åkerlandskapet mellan väg 108 och E6 intakt! Nya verksamheter kan lokaliseras på andra håll. Det behövs analyser av vilken typ av verksamheter det handlar om och om de kan integreras i blandade stadsdelar och ge liv åt dessa.

Föreningen Gamla Lund
Erik Larsson ordf.
2021-10-28