Yttrande Föreningen Gamla Lund

I vårt samrådsyttrande till detaljplaneförslaget för Virket 6 och del av Virket 1 föreslog vi en justering, så att det tidstypiska hörnhuset Öresundsvägen – Kobjersvägen från 1956 i gult tegel kunde bevaras. I bevaringsprogrammet faller byggnaden under kategorin ”ingår i, eller bygger tillsammans med andra, upp en kulturhistoriskt intressant miljö”. Eftersom byggnaden har ett bevarandevärde och dessutom vittnar om områdets tidigare användning, är det vår åsikt att det är en fördel om byggnaden kan bevaras och kombineras med nybebyggelse. Vi visade en skiss till hur detta kunde göras.

Kommunen har i samrådssvaret angett att ett större antal bostäder (en högre exploatering) på platsen väger tyngre än det kulturhistoriska bevarandeintresset och att vårt samrådsyttrande inte föranleder någon åtgärd. Föreningen bibehåller åsikten att bevarandeintresset bör väga tyngre än antalet bostäder, eftersom det i Västerbroområdet finns möjlighet till en omfattande bostadsbebyggelse, även om ett ganska stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och ingår i den nya stadsmiljön.

För föreningen Gamla Lund,

Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-09-15