Föreningen Gamla Lund noterar med tillfredsställelse Länsstyrelsens yttrande angående Grynmalaregården och vidhåller våra synpunkter att Grynmalaregården bör skyddas med rivningsförbud, vidare att fem våningar mot Lilla Södergatan är för högt och att hörnet mot Lilla Tvärgatan bör skos av bebyggelse. Vi ser inget tungt vägande skäl för att i detta hörn avvika från den historiska bebyggelsen mot gatan. Tvärtom ser vi det som mycket viktigt att återskapa mesta möjliga av det stadsrum som söndertrasades av 1950- och 60-talens rivningar på grund av det planerade ”Genombrottet”. Vi ser det också som mycket olyckligt att, som i granskningsutlåtandet, ställa friytekrav mot bevarandehänsyn i fråga om Grynmalaregården. I Lunds gamla stadskärna, organiskt framvuxen under århundraden, måste kompromisser mellan gammalt och nytt vara nödvändiga. 

Grynmalaregården är en mycket tilltalande och välproportionerad byggnad från 1945, som för den lundensiska tegeltraditionen vidare. Byggnaden är uppförd i ett vackert rött handslaget tegel – en bristvara i dagens byggande där den aktuella trenden är glasade fasader och även cortenstål. Grynmalaregården är ritad av arkitekten Gun Sjödin vid den internationellt välkände Sven Markelius arkitektkontor. Gun Sjödin blev, efter Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, den andra kvinnliga arkitekten som ritade en byggnad i Lund, därtill i Lund stadskärna. Bevarandet av Grynmalaregården har fått starkt stöd av Svenska Byggnadsvårdsföreningen, som har daghemmet på sin lista över bevaringsvärda byggnader. Föreningen framhåller att ”Grynmalaregården berättar en unik historia om den framväxande barnomsorgen som gav kvinnor helt nya möjligheter till förvärvsarbete” (citerat efter Skånska Dagbladet den 12 november 2018). 

Det bör här nämnas att Lunds studentkårs barndaghem från 1945 inte är byggt som ett daghem utan inreddes i en äldre byggnad från 1873. Grynmalaregården är därför ur både arkitekturhistorisk och socialhistorisk synpunkt en pionjärbyggnad i Lund. Det är det första kommunala barndaghemmet (förskolan) i Lund, en i sitt slag unik byggnad från folkhemstidens Sverige och en föregångare till alla de barndaghem som byggdes under 1960- och 70-talen och senare. I bevaringsplanen har Grynmalaregården försetts med varsamhetsbestämmelser, vilka medför att, om byggnaden bevaras, så kan befintligt utseende och utformning bibehållas och säkerställas. 

Föreningen Gamla Lund upprepar därför med skärpa att Grynmalaregården på grund av sitt historiska unikvärde och sina stora arkitektoniska förtjänster bör förses med rivningsförbud

Lund 2018-06-01

För Föreningen Gamla Lund:
Bo Larsson, Bengt Aronsson, Jan Torsten Ahlstrand