Föreningen Gamla Lunds synpunkter begränsas till frågor av direkt betydelse för föreningens bevakningsområde, inte de mer allmänna frågor kring kollektivtrafik och bebyggelsemöjligheter, som ramprogrammet behandlar.

Föreningen Gamla Lund ser med tillfredsställelse att ramprogrammet bevarar och i stadsmiljön tar hänsyn till de historiska byggnaderna inom området Klosterkyrkan, järnvägsstationen, godsmagasinet, tullhuset och Lilla Klosterskolan, och även bevarar den äldre och värde-fullaste delen av tingshuset. Stationsbyggnaden är en av landets äldsta och intressantaste. Det är önskvärt att den får en mer framträdande användning framöver, kanske som kulturhus. Tullhuset bör ha en användning som väl överensstämmer med byggnadens karaktär. (Den fungerar bra som auktionskammare idag.)

Föreningen noterar att spårvägen förläggs diagonalt över Clemenstorget. Föreningen har i samband med detaljplaneringen av spårvägen tagit avstånd från denna lösning, men denna detaljplan får, efter slutgiltigt avgörande, ses som en förutsättning i ramprogrammet.

Föreningen ser det som tveksamt att låta hela Lokföraregatan bli tillfartsgata till Västra stationstorget. En tillfart via Lokföraregatans sydligaste del, norr om f.d. landstingshuset, bör vara tillräcklig. För 1940-talsbebyggelsen längs Byggmästaregatans östra sida är det värdefullt med en störningsfri kontakt med Bjerredsparken och att behålla Lokföraregatans prägel av lokalgata utan genomfartstrafik. Föreningen är också negativ till nybebyggelse framför den nuvarande bebyggelsen vid Lokföraregatans sydligaste del. Den befintliga bebyggelsen blir inklämd, förlorar sin gatukontakt och kommer i skugga på förmiddagen, genom det mycket lilla avståndet till nybebyggelsen.

På längre sikt känner Föreningen Gamla Lund oro beträffande Armaturfabriken och Nygatans västra sida. Förr eller senare torde kapaciteten på den dubbelspåriga järnvägen genom ”Armaturkurvan” vara otillräcklig, vilket kommer att kräva en tunnellösning eller förläggning av godstrafik och eventuellt höghastighetståg i annan sträckning. Dessa frågor bör utredas snarast möjligt och ges högsta prioritet. Det finns en risk att stora investeringar kring Lund C, som förutsätter fortsatt tågtrafik i nuvarande läge kan försena eller fördyra en tunnellös-ning eller andra lösningar och därmed också på sikt försvåra bevarandet av Armaturfabriken och Nygatans miljö.

Lund 2015-06-10

Styrelsen för Föreningen Gamla Lund