Till Staffanstortops kommun
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp
stadsbyggnad@staffanstorp.se

Kopia till Byggnadsnämnden, Lunds kommun, Box 41, 22100 Lund

Yttrande om fördjupning av del av Staffanstorps översiktsplan: Flackarp – Höjebromölla, Staffanstorps kommun. Samrådshandling
Föreningen Gamla Lund.

Föreningen Gamla Lund är remissinstans i frågor som rör förändringar i stadsmiljön inkl. relationen till kulturlandskapet runt staden. När nu den bebyggda staden planeras växa över Höjeå in i Staffanstorps kommun, är detta en direkt angelägenhet också för föreningen. Därför insänds detta yttrande om fördjupningen av Staffanstorps översiktsplan för Flackarp – Höjebromölla i Staffanstorps kommun, med kopia också till Lunds kommun.
Trots att planförslaget visar en hög ambitionsnivå också vad gäller bebyggelsens relationer till ådalens natur- och rekreationsvärden och det öppna landskapet i söder, aktualiserar det betydande problem vad gäller stadens utvidgning i landskapet.
Utöver värdet av att bevara högklassig åkermark och naturvärden och skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald samt rekreation och friluftsliv, vill vi särskilt framhålla det kulturhistoriska värdet av det skånska öppna jordbrukslandskapet. Detta innebär att tätorterna inte växer ihop och att strukturen av ”bebyggelseöar i åkerhavet” bevaras med tydliga gränser tätort-landskap och öppna utblickar mellan tätorterna, vilket stärker dessas egenidentitet. Vi har därför följande kommentarer till planförslaget:
– Den sällsynt tydliga, i landskapet förankrade gränsen land-stad vid Höjeå, väster om S:t Lars måste bevaras. En likvärdig bebyggelsegräns kan inte skapas vid väg 108.
– Med en utbyggnad fram till väg 108 reduceras det öppna landskapet mellan Lund och Hjärup från 1,5 km till bara 750 m. Risken är stor att det på sikt sker en utbyggnad även av detta område (eller en ”urbanisering” genom omvandling till grön- och fritidszon).
– Staffanstorps och Lunds gemensamma strukturbild för Höjeådalen antyder utbyggnad också av det 250 m öppna landskap som återstår mellan Bergströmshusen och S:t Lars.
– Med utbyggnaden vid Höjebromölla förlorar Knästorp mycket av sin karaktär av by i det öppna landskapet, och den värdefulla utblicken över kulturlandskapet mot Lunds siluett påverkas negativt.

Föreningen Gamla Lund föreslår därför:
att landskapet mellan Höjeå och Hjärup skyddas mot vidare exploatering.
att Lunds, Staffanstorps, Lomma och Burlövs kommuner, med hänvisning till regionplanen från 1979, gemensamt arbetar fram plan för bevarande av det öppna kulturlandskapet mellan tätorterna Lund, Staffanstorp, Lomma, Hjärup/Uppåkra och Åkarp/Arlöv.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson.

2019-09-30

Bifogas: Foto av bebyggelsegränsen vid Höjeå. Området i förgrunden bör frihållas från bebyggelse.