Föreningen Gamla Lund har tagit del av förslaget till detaljplan för Stångby Väster II. Planen omfattar en del av utbyggnadsområdet enligt fördjupningen för översiktsplanen över Stångby från 2002, och är i huvudsak i överensstämmelse med denna. De viktigaste förändringarna jämfört med översiktsplanen är att ringgatan i norr utgår, att ett tidigare skissat grönområde i sydväst bebyggs med bostäder och att ett tidigare föreslaget utbyggnadsområde i nordväst blir grönområde. Att ringgatans nordvästra del utgår, innebär att gatan förbi det planerade torget i centrala Stångby blir huvudgata, som ingår i den tätortsinterna vägförbindelsen mellan områdena på ömse sidor om järnvägen. Eftersom denna gata även i översiktsplanen var tillfartsväg till både skolan och ortens affärscentrum, innebär planändringen att nordvästra delen av samhället kan slippa genomfartstrafik utan att det i högre grad påverkar centrumområdet.

Planförslaget är väl genomtänkt och bearbetat och anpassat till det traditionella stationssamhällets miljö. Nybebyggelsen är väl ansluten till befintlig bebyggelse. Stationssamhället blir härmed en strukturell helhet, efter att tidigare haft en mer rudimentär form. Den gamla järnvägsstationen tas på nytt i bruk och bildar ortens naturliga medelpunkt, väl ansluten till torg, butiker och skola. Befintlig äldre bebyggelse bevaras och ingår på ett naturligt sätt i den nya strukturen.

Föreningen uppskattar att man låtit ta fram ett kulturmiljöunderlag som utgångspunkt för planeringen, att man drar nytta av befintliga kvaliteter på orten inför exploateringen och vi ser fram emot att kommunen med planbestämmelser säkerställer de värden som finns i stationsmiljön, ex rivningsförbud för stationshuset mm.

Föreningen Gamla Lund ser mycket positivt på denna utbyggnad av Stångby och har inga invändningar mot planförslaget.

Lund 2015-03-23

Styrelsen för Föreningen Gamla Lund