Av planbeskrivningen framgår att ”idén med förslaget är utgå från innerstadens karaktär vad gäller gatulinje, varierad höjdskala som ansluter till omkringliggande bebyggelse och varierade fasadlängder för att skapa den variation och småskalighet som stadskärnan har.”

Föreningen Gamla Lund anser att, som framgår av bilden överst på sidan 17 i beskrivningen, att det höga huset mot norr är för högt för att uppfylla denna idé, och bör alltså göras minst en våning lägre.

Vidare delar föreningen den åsikt som framgår av beskrivningens avsnitt på sidan 31 ”kulturhistoriskt intressant bebyggelse” : ”Kulturmiljön påverkas negativt då Grynmalaregårdens byggnad inte skyddas med rivningsförbud. En rivning skulle vara negativ för kulturvärdena från 1900-talet. Det finns andra bra bevarade miljöer från denna tid i Lund men utanför stadskärnan, Rådmansvången, Lerbäckskolan mm. I stadskärnan finns två jämförbara miljöer men inte med samma egenskaper; Själabodarna 13 fd arbetsförmedling 1935 Johan Anchert och Sankt Måns 21 Barnavårdscentral 1946 John Anchert.

Grynmalaregården är Lunds första kommunala barndaghem, byggt vid krigsslutet 1945, och alltså en tidig föregångare till alla de barndaghem(förskolor) som byggts senare under folkhemmets tid, då det svenska välfärdssamhället tog form. Dessutom är det en mycket tilltalande och välproportionerad liten byggnad i handslaget rött tegel, som är ritad av arkitekt Gun Sjödin, som då var anställd hos en av den svenska funktionalismens mest berömda arkitekter, Sven Markelius, som väl rimligen bör ha kastat mer än ett öga på Sjödins ritningar. Förskolebyggnaden har försetts med varsamhetsbestämmelser som medför att om byggnaden behålls så kan befintligt utseende och utformning bibehållas och säkerställas.”

Vi anser att Grynmalaregården skall skyddas med rivningsförbud.

Vi är inte heller överens med iden att det nya gatuhusets gavel mot Lilla södergatan skall vara indragen för att ”framhäva befintligt gatuhus i bakkant”. Det ser inte alls bra ut på perspektivskissen. I stället bör hörnet skos ordentligt i byggnadernas gatulinje, gärna med en sned avskärning. Det finns inget värde i att visa brandgaveln på det befintliga gatuhuset vid Lilla Södergatan.

Lund 2018-06-01

För styrelsen i Föreningen Gamla Lund
Bengt Aronsson