Föreningen Gamla Lund föreslår att:

– Planen omarbetas så att alla byggnader längs Revingevägen, inkl. det indragna huset, kan bevaras och så att platsen framför kan bearbetas till ett attraktivt litet torg.
– Planen förankras i ett helhetsprogram för områdets utveckling, på så sätt att planen kan utgöra en första etapp, eller, utöver den föreslagna parkeringsgatan, inte innebär några låsningar för fortsatt planering i området. Om vårdcentral inte ryms inom planområdet p.g.a. bevarandehänsyn, söks ett annat läge för denna.

Motivering:

Detaljplanen ingår i en planerad större utveckling av de centrala delarna av Södra Sandby, i kärnan av stationssamhället, som växte fram i början av 1900-talet. Revingevägens västra del har, jämte Flyingevägen vid kyrkan, störst dignitet bland ortens gator, vad gäller betydelse för samhällets identitet och karaktär och kvarvarande äldre bebyggelse har här avgörande betydelse.

I det PM om kulturmiljön i kvarteren Kryptan och Stavkyrkan m.fl., som presenterades av Kulturen och stadsantikvarie Henrik Borg 2014-03-13, markeras inom planområdet sammanlagt 9 byggnader (rödmarkerade) som kulturhistoriskt värdefulla och 10 byggnader (svartmarkerade) som ”byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö”. Föreningen Gamla Lund vill förespråka en bevarandeinriktad planering, som innebär att samtliga rödmarkerade byggnader kan bevaras och att rivning av svartmarkerade byggnader bör undvikas, och endast komma i fråga om mycket starka skäl föreligger, t ex om de förhindrar helhetslösningar, där inga hållbara alternativ finns. Detta innebär också att ställningstagande till ev. rivningar måste ta utgångspunkt i större helhetslösningar för områdets utveckling. Detaljplaneförslaget innebär att rödmarkerade delar av f.d. Svenssons bageri bevaras, liksom den rödmarkerade Sandby Maskins monteringshall från 1949, som inreds till bibliotek. Föreningen Gamla Lund ser positivt på detta. Planförslaget innebär dock också att sex svartmarkerade byggnader rivs, vilket måste bedömas i ett större sammanhang. Detta görs inte i planbeskrivningen.

Detaljplaneområdet är mycket begränsat och knutet till ett samlat projekt omfattande vårdcentral, bibliotek, butiker och bostäder och med en ny parkeringsgata i Backgatans förlängning. I planbeskrivningen finns ingen information om hur hela centrumområdet tänkes utvecklat, trots att detta behandlats i den fördjupade översiktsplanen 2013 och i arkitektförslag 2014. Förutsättningarna för detaljplaneområdets utveckling påverkas i högsta grad av vad som händer i närområdet. Exempelvis skulle en diskuterad flyttning av busstationen kunna ge plats åt såväl vårdcentral som butiker och bostäder och därmed ge helt andra förutsättningar för bevarande i kvarteret Kryptan.

Den fördjupade översiktsplanen 2013 visar busstationen och södra delen av kvarteret Kryptan som förtätningsområden med upp till sex våningar. Det anges att ”kulturhistoriskt värdefull bebyggelse sparas”, men enligt illustrationsskiss gäller detta i praktiken bara f.d. Svenssons bageri från 1912. I Sydsvenskan 2014-11-24 redovisas två arkitektförslag för hela området inkl. Centrumhuset och busstationen. Båda förslagen innebär rivningar av såväl röd- som svartmarkerade byggnader, och Föreningen Gamla Lund efterlyser mer bevarandeinriktade förslag. Föreningen Gamla Lund har genom interna studier kommit fram till att det är möjligt och önskvärt att alla befintliga byggnader på ömse sidor om Revingevägens västra del bevaras. Komplettering kan ske mellan befintliga byggnader på Revingevägen 1 och 3. Gaturummet kring Revingevägen kan göras attraktivare med påbyggnad av Centrumhuset (gärna med kraftig hörnbyggnad vid Dalbyvägen, där tidigare en av ortens kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader tidigare låg) och med bebyggelse på del av parkeringsplatsen intill. Möjligheten att bevara, ev. bygga om, befintliga industribyggnader (utanför nuvarande planområde) norr om f.d. Svenssons bageri bör också undersökas. Genom flyttning av busstationen (som i ett av arkitektförslagen från 2014) och förtätning på obebyggda områden eller områden utan kulturhistoriskt intressant bebyggelse kan betydande ny våningsyta tillskapas, inkl. alternativa lägen för vårdcentral.

Inom detaljplaneområdet kan Föreningen Gamla Lund acceptera rivning av de svartmarkerade byggnaderna Backgatan 8 och 10 för att ge möjlighet till planerad parkeringsgata. Sett i ett helhetsperspektiv är denna parkeringsgata en tillgång för miljön, och kan med fördel förlängas till Revingevägens östra del, runt ett nytt kvarter, där busstationen idag ligger. Däremot motsätter sig föreningen rivning av det äldre, från Revingevägen indragna bostadshuset på fastigheten Kryptan 10. Den torgliknande platsen framför detta hus har stort miljö- och utvecklingsvärde. Även byggnaden på platsens östra sida bör bevaras och renoveras, som en viktig del av den historiska miljön. Vi ser också gärna att tvåvåningsbyggnaden väster om platsen bevaras, renoveras och bearbetas arkitektoniskt, som den idag mest ”stadsmässiga” byggnaden i området. Byggnaden kan gärna uppdelas i två enheter och förses med ett nytt hörnparti mot gränden i väster. En nybyggnad på denna plats skulle väl kunna ansluta till gaturummet, men försvaga den historiska miljön och anknytningen till det gamla stationssamhället.

Lund 2015-03-31

Föreningen Gamla Lunds styrelse, 
genom Bengt Aronsson och Bo Larsson