Granskningshandlingen är en bearbetning av samrådsförslaget från februari 2014. Till detta hade Föreningen Gamla Lund följande sammanfattande synpunkter:* Fornminnet Långe Per är väl integrerat i planen.
* Planen bör kompletteras med ett arkitekturprogram, särskilt i fronten mot det öppna landskapet.
* Planen bör kompletteras med en attraktiv, välbelägen, mångsidig mötesplats.
* Planbeskrivningen bör tydligare redovisa kollektivtrafik med hållplatser samt cykelvägar mot resten av staden.
* Utöver detaljplanens ramar vill Föreningen gamla Lund påpeka behovet av ett mellankommunalt planeringsarbete till långsiktigt skydd av det öppna kulturlandskapet kring Lund, inkl. långsiktiga bebyggelsegränser för tätorterna.

Föreningen Gamla Lund noterar med tillfredsställelse, att flera av dessa synpunkter har beaktats i det reviderade granskningsförslaget., framför allt ett utökat resonemang om områdets förhållande till och påverkan av kulturlandskapet och stadssilhuetten, och en utformningsbestämmelse (sockel i stenmaterial) för att säkerställa en högre ambition för utformningen längs Sydöstra vägen. Därtill visar en karta kollektivtrafik och cykeltrafik i området.

Jämfört med samrådsförslaget har det inre kvarteret minskats, vilket ger en otydligare struktur i områdets västra del innebär att det nord-sydliga g/c-stråket blandas med biltrafik. Å andra sidan visar illustrationsplanen en tydligare kvartersstruktur för det inre kvarteret. Det är positivt att det nordvästra kvarteret kan få entréer i suterrängplan från g/c-stråket längs sydöstra vägen. Illustrationsplanens bebyggelse i det nord-östra kvarteret visar däremot ingen tydlig gaturelation, trots bestämmelsen om sockel. Det är oklart, hur ambitionen att ge Sydöstra vägen karaktären av stadsgata uppfylls här, och om det kan finnas entréer från denna.

Sektionen A-A på sid. 26 visar ett anmärkningsvärt stort avstånd mellan gata och byggnad på ena sidan. Med en sådan sektion blir det inget gaturum. (På illustrationskartan är avståndet mindre.)

Mot söder visar illustrationsplanens bebyggelse ingen speciell anpassning till det öppna landskapet, men tack var det sammanhängande grönstråket ner till Norra Knästorpsvägen och kring bautastenen kan mötet med landskapet bli tillfredsställande. Helt avgörande är det då att ingen utbyggnad sker å sydsidan inom Staffanstorps kommun. Föreningen Gamla Lund understryker än en gång behovet av en gemensam plan för Lunds och Staffanstorps kommuner för bevarande av det öppna landskapet mellan Lunds och Staffanstorps tätorter! Det kan också konstateras att översiktskartan över hur sydöstra delen av Lund möter landskapet (samrådsförslaget sid. 27) har utgått i granskningsförslaget.

Vid busshållplatsen (endast de norrgående bussarna!) föreslås en attraktiv entré till området. Föreningen Gamla Lund föreslår, liksom i tidigare kommentar, att en mångsidig mötesplats av torgkaraktär anordnas, exempelvis där det nord-sydliga g/c-stråket möter Sydöstra vägen.

Planområdet ligger lite isolerat från resten av Lunds tätort och lättast att nå med bil. Därför har speciellt buss-, cykel- och gångförbindelserna till resten av tätorten avgörande betydelse. Ingen stadsbusshållplats finns inom acceptabelt avstånd. Möjliga stråk för busstrafik vore Ruben Rausings gata – Sydöstra vägen – Porfyrvägen och separat bussgata från Råbyvägen via Stora Råby ungdomsvårdsskola eller Malin Gyllenkrooks väg. Det nord-sydliga g/c-stråket kan med fördel dras ner till Norra Knästorpsvägen och via denna få god kontakt mot Knästorp – Staffanstorp och mot Höjebromölla – S:t Larsområdet.

Lund 2018-01-07

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson