Området är en fortsättning på utbyggnadsområdet Stora Råby 32:13 (PÄ 23/2012a; 1281K-P110).

Föreningen Gamla Lund har inget att invända emot planstrukturen. Det är positivt att med ett grönområde i söder som övergång till det öppna landskapet och att en obebyggd zon hålls till nästa utbyggnadsområde österut. (Finns redan detaljplan för denna zon? Annars borde den ingå i nuvarande plan.) För bebyggelseutformning anges att byggnaderna skall ha sockel i stenmaterial mot Sydöstra vägen, men med tanke på hur många andra byggnader i företagsområden ser ut vore det önskvärt med riktlinjer även för fasadmaterial och takutformning.

Kollektivtrafiken till området är undermålig, vilket främjar ökad biltrafik. Området nås inte alls av stadsbusstrafik och avståndet till regionbusshållplatsen vid motorvägen (som varken betjänar trafik mot stadskärnan, Staffanstorp eller Hjärup-Åkarp) är i längsta laget. En fortsatt utbyggnad i området bör förutsätta en stadsbusslinje längs Sydöstra vägen – Ruben Rausings gata.

Liksom i våra kommentarer till planen för Stora Råby 32:13 vill vi framhäva behovet av ett mellankommunalt planeringsarbete till långsiktigt skydd av det öppna kulturlandskapet kring Lund, inkl. långsiktiga bebyggelsegränser för tätorterna. Om Staffanstorps kommun anlägger ett arbetsområde eller köpcentrum strax söder om kommungränsen, förloras viktiga landskapskvaliteter.

Lund 2018-04-27

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson