Planen utgör del av etapp III (nord) i utbyggnadsområdet Råbylund. Planområdet visas i förhållande till den fördjupade översiktsplanen på s. 6 och i förhållande till Råbylund som helhet på s. 7. Det hade varit en fördel om bebyggelsen enligt illustrationsplanen också visats på plankartan s. 7. Det är tydligt att etapp III söder får en avgörande betydelse för stadsområdet Råbylund – Gastelyckan, där relationen till den konstgjorda sjön och till det öppna landskapet mot Stora Råby by har avgörande betydelse. Därtill vore det bra för stadsdelen som helhet med ett lokalt centrum med butiker och service, exempelvis i anslutning till Råbylundsvägen. Även om detta ligger utanför aktuellt planområde vore det av intresse att tydligare visa principer och idéer kring det södra områdets utbyggnad på plankartan s. 7. Detta påverkar också det norra områdets attraktionskraft.

Samrådshandlingen saknar också en översiktskarta över Råbylund med angränsande stadsdelar, där skolor, butiker och service, busslinjer med hållplatser och g/c-stråk tydligt är redovisade.

Planstrukturen är rätvinklig, vilket ansluter till områdets tidigare struktur, och uppdelad på mindre kvarter. Detta ger överskådlighet, samtidigt som parhusen i öster väl ansluter till angränsande befintlig småhusbebyggelse. Föreningen Gamla Lund beklagar att den äldre bebyggelsen vid hörnet Prästavägen/Gamla Dalbyvägen inte kunde bevaras men ser med denna utgångspunkt inget hinder att större delen av planområdet bebyggs med flerbostadshus i upp till 6 våningar och med en arkitektonisk frihet, gärna modernistisk bebyggelse. Strukturen med en central park är tilltalande, liksom de föreslagna terrasshusen i områdets södra del. I den nästa, södra etappen, är det däremot av stor vikt att utforma bebyggelsen, så att den harmonierar med Stora Råby by i söder.

Det vore önskvärt att låta Prästavägen ligga kvar som g/c-stråk genom området ner till Råbylundsvägen. Denna väg utgör ett betydande historiskt spår som tillfartsväg norrifrån till Stora Råby och bör få en tydlig roll i såväl etapp III nord som i etapp III syd. Med en liten justering av planen kan Prästavägen ligga kvar.

Föreningen Gamla Lund ser gärna en revidering av bebyggelsen mellan Prästavägen och Sydöstra vägen. Den visade strukturen är varken kvartersbebyggelse, gårdsbebyggelse eller ”hus i park”. De obebyggda områdena upptas nästan helt av parkering och skyddade grönytor saknas. Bebyggelsen bildar inga tydliga stadsrum, och den visade arkitekturen framstår som tung och dyster. Det bör framhållas att stora krav bör ställas på bebyggelsens utformning, eftersom den bildar front mot Sydöstra vägen och därmed är en viktig fasad för stadsdelen mot omgivningen.

Lund 2018-01-30

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson