På planbeskrivningens omslag är planområdet inte korrekt avgränsat, eftersom det också skall omfatta området fram till Thulehemsvägen, där den nya anslutningsvägen planeras.

Planen föreslår ny bostadsbebyggelsen i norra delen av Vipeholmsområdet, med en ganska tät, men ändå grön struktur – ett mellanting mellan kvartersstad och parkstad. Planmönstret för tankarna till det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder, men exploateringen är högre med upp till 8 våningar. Föreningen Gamla Lund har bedömt att två 8-våningshus i området inte får negativ inverkan i stadsmiljön. 8-våningshuset närmast Hardebergaspåret kan bidra till en tryggare och mer omväxlande miljö längs spåret och även vara orienteringspunkt. Längs Hardebergaspåret sparas ändå en betydande del av den befintliga vegetationen, bl. a. ett antal större träd. Bebyggelsen grupperas i tre delområden med olika karaktär. Detta är ett sätt att anpassa nybebyggelsen till intill liggande äldre bebyggelse. Plan- och illustrationskartan visar tydligt områdets struktur, men helheten inklusive kringliggande bebyggelse ses bättre på kartorna över trafikstrukturen i planbeskrivningen. Redovisningarna av nybebyggelsens skuggverkan visar att omgivande bebyggelse och friytor inte nämnvärt påverkas. Planen innehåller bestämmelser för skydd av kulturhistorisk värdefulla byggnader och trädgårdar inom området.

Det är önskvärt att låta Vipeholmsvägen väster om f d administrationsbyggnaden behålla sin gamla sträckning, så att det historiska planmönstret bibehålls. Då måste den föreslagna fyravåningsbyggnaden norr om f d administrationsbyggnaden anpassas till det rätvinkliga planmönstret och förkortas. (Om därav följande bortfall av BTA måste kompenseras, kan detta ev. ske genom att något av de förslagna fyravåningshusen ges en femte våning.)

Planen förutsätter rivning av befintlig kontors- och förskolebebyggelse kring gårdar i området östra del, samt exploatering av grönområde längs Hardebergaspåret för bebyggelse. Det vore önskvärt att på en karta och/eller flygbild visa nuläget jämfört med planförslaget, så det tydligt framgår vad som skall försvinna och ersättas med nytt. Det saknas beskrivning av den bebyggelse som förutsättes riven. Föreningen Gamla Lund motsätter sig inte de föreslagna rivningarna, men de bör tydliggöras för läsaren av planförslaget.

Planen innebär att Vipeholmsvägen förlängs fram till Thulehemsvägen, vilket innebär rivning av en 1960-tals villa. Denna villa, med intressant glasparti, har ett visst bevarandevärde, men hindrar genomförandet av ett angeläget helhetsgrepp för att göra Vipelyckanområdet bättre tillgängligt och bättre integrerat i staden, som också avlastar Hjalmar Gullbergs väg och södra delen av Vipeholmsvägen.

Utöver föreslagen justering har Föreningen Gamla Lund ingen erinran mot planförslaget.

Lund 2014-09-26

Styrelsen i Föreningen Gamla Lund