Föreningen Gamla Lund har tagit del av förslag till detaljplan för Billegården 25 i Lund, Lunds kommun. PÄ 15/2014a.

Planförslaget innebär att ett tvåvånings bostadshus hus samt komplementbyggnader skall uppföras inne på gården. Att komplettera innergårdar i den historiska stadskärnan (riksintresseområde) med nybebyggelse ansluter till äldre traditionen och kan ske på många håll, utan att den historiska stadsmiljön eller grannfastigheter störs. Motsvarande har skett även på en annan fastighet i kvarteret, och kan även ske på fastigheten nr 25. Det är värdefullt att gårdens inre, med inslag av grönska bevaras enligt planen. Skuggförhållandena har utretts på ett förtjänstfullt sätt. Nybyggnaden har på eftermiddagen viss skuggverkan på grannfastigheten i öster – en större samlad bostadsbebyggelse från 1980-talet. Föreningen Gamla Lund har inga direkta synpunkter på detta.

Den föreslagna nya byggnaden har för stadskärnans tradition en något främmande utformning med många vinklar och vrår samt pulpettak, men placeringen ansluter till det traditionella mönstret. Med tanke på den mångfald, som allmänt präglar bakgårdsbebyggelsen i Lunds stadskärna, kan Föreningen Gamla Lund acceptera den föreslagna utformningen. Det är dock anmärkningsvärt, att planen så exakt och i detalj ansluter sig till den föreslagna byggnaden, och därmed inte tillåter mindre justeringar eller förenklingar av byggnadens utformning. Normalt anger detaljplaner på ett mer förenklat sätt områden för nybebyggelse, som ram kring byggprojekt.

Föreningen Gamla Lund förutsätter att arkeologisk förundersökning genomförs i samband med byggprojektet.

Föreningen Gamla Lund har härutöver inget att erinra mot planförslaget.

Lund 2015-09-18

Styrelsen,
genom Bo Larsson